Sista veckan för hyllade Modern Lives av Dafna Maimon på Lilith!!!

Missa inte denna tankeväckande och mångfascetterade performance.

Endast tre tillfällen kvar att se!

Varmt Välkomna!

Torsdag – lördag  mellan kl 19:00 -22:00
Sista insläpp kl 21:15
Valfri entré avgift. Publiken får komma och gå som de vill. Ingen bokning krävs.

 Läs rescensionerna i SDS och SKD.

”I ”Modern Lives” är den så stark att den har fått tiden att frysa. Föreställningen är ett utdraget ögonblick där ångesthjulet äntligen slutat snurra, där det är möjligt att andas och någorlunda uthärdligt att leva.”

”Som alltid präglas Liliths produktioner av perfektion ner i minsta detalj. Den inmurade köksspisens rappade yta, tapeterna, dörrhandtagen, knappaskarna som änkorna sitter och rotar i. Men det som framförallt imponerar den här gången är skådespelarna och regiarbetet. Replikerna yttras med självklarhet och kuslig närvaro. Interaktionen aktörerna emellan och gentemot publiken känns naturlig trots det surrealistiska sammanhanget.
Performaceregi är inget som premieras med några guldmasker, Thaliapris eller andra teaterutmärkelser. Icke desto mindre finns det någon bakom kulisserna på Lilith som kan klämma fram guld ur skådespelare och statister”

 ” Det som på ett plan är en tidsresa är också ett besök i en annan människas iscensatta fantasi.
Men det finns flera dimensioner i det här verket. Tidens relativitet framhävs. Likaså kan de multiplicerade upplagorna av rum och rollfigurer ses som en anspelning på Strindbergs Ett drömspel fast också en gestaltning av kvantfysikens teori om parallella universum. Ett tankeväckande och briljant performanceverk, blir mitt slutomdöme”

Clemens Altgård  SKD 12/3

Läs hela recensionen här >>>>>    http://www.skd.se/2016/03/12/flerdimensionell-briljans/

Skärmavbild 2016-03-16 kl. 09.45.53

Last week for the acclaimed performance Modern Lives by Dafna Maimon at Lilith!!!

Do not miss this mindblowing and multifaceted performance.

Only three opportunities left to see!

Warm Welcome!

Thursday – Saturday between 19:00 -22: 00
Last admission at 21:15
Optional entrance fee. The audience can come and go as they please. No reservation required.

Read the reviews in Swedish  –  in SDS and SKD.

”In Modern Lives, it is so strong that it made the time freeze. The performance is a protracted moment where the anxiety wheel finally has stopped spinning, where it is possible to breathe and reasonably bearable to live.”

”As always characterized Lilith’s productions of perfection down to the smallest detail. The walled kitchen – range plastered surface, wallpaper, door handles, button boxes as widows sitting and roots in. But what particularly impresses this time are the actors and the directing. The lines are uttered with obvious and eerie presence. The interaction between the actors and to the audience feel natural, despite the surreal context.
Direction od Performace is nothing to be rewarded with some gold masks, Thalia Prize or other theater awards. Nevertheless, there are some behind the scenes at Lilith who can squeeze gold from the actors and extras ”

Tor Billgren SDS 11/3

Read the review here>>>>   http://www.sydsvenskan.se/kultur–nojen/imponerande-efter-katastrofen/

What a plan is a journey through time is also a visit to another human being staged imagination.
But there are several dimensions to this work. The relativity of time is emphasized. Likewise, the multiplied editions of the place and characters are seen as an allusion to Strindberg’s ”A Dream Play” though also a interpretation of quantum physics theory of parallel universes. A thoughtful and brilliant performances, will be my final review ”

Clemens Altgård SKD 12/3

 

REad the review here >>>>>    http://www.skd.se/2016/03/12/flerdimensionell-briljans/

 

 

NEWSLETTER
@