• JENNY BERG - Wall Piece III
  JENNY BERG - Wall Piece III
 • SIGNE JOHannessen - Pray / Prey
  SIGNE JOHannessen - Pray / Prey
 • Canary whirl, 2023 - Jenny Berg
  Canary whirl, 2023 - Jenny Berg
 • Holy mare, 2024 - Signe Johannessen
  Holy mare, 2024 - Signe Johannessen
 • Gold for my friends, 2020 - Jenny Berg
  Gold for my friends, 2020 - Jenny Berg
 • Holy mare, 2024 - Signe Johannessen
  Holy mare, 2024 - Signe Johannessen

SV
EN
 • DURATIONAL SPACE
  PERFORMANCE: 19.9 – 5.10 2024

  SIGNE JOHANNESSEN – Holy mare
  JENNY BERG – Canary whirl, bakom scenen

  Med förväntansfull entusiasm öppnar vi den 19 september den 4:e upplagan av DURATIONAL SPACE med två konstnärer som tar tung handfast skulptur in i en drömsk poetiskt bildvärld i rörelse. Stolt kan vi presentera Signe Johannessens Holy mare och Jenny Bergs Canary whirl, bakom scenen, två nyproducerade performanceverk där publiken kan komma och gå som de vill under de 3 timmar verken pågår

   

  Signe JohannessenHoly mare

  Signe Johannessens performance Holy Mare tar oss ner i en barock sadelkammare där bottenlösa behov av makt, intimitet och kärlek prövas i relation till den otämjda hästen på gränsen till övergrepp.

  Att tämja hästen har gjorts på många sätt över hela världen genom historien.Vad alla metoder har gemensamt är användandet av olika typer av fasthållningar, gjorda av läder, textilier och metaller. Titeln Holy mare påminner oss om hur mare både är tilltalet på en häst av honkön, men också en mytologisk kvinnlig figur som används för att beskriva ett okontrollerat tillstånd, en mara. Att vara riden av en mara, som i en mardröm. 

  I performancen Holy mare är det en form av vanvett som överskuggar omsorgen och omhändertagandet. Maran växer sig allt starkare i intervaller, likt en våg som ökar i styrka för att slutligen härjar fritt, sedan mojnar den ner och hela skeendet börjar om.

  Johannessen arbetar med ett spekulativt omskapande av hybrida kroppar, relationer, historiska omskrivningar och det postumas potential. Genom att kombinera episoder från sin egen biografi och vår gemensamma historieskrivning omförhandlar hennes arbete den sorg och den glädje som intima gemenskaper innebär mellan människor och andra djur. Begrepp som familj och släkt utvidgas och vår relation till resten av naturen finns ständigt närvarande i hennes arbete. 

  Signe Johannessens arbetar med skulptur, video, teckning och performance. Hennes konstnärliga processer utvecklas ofta i samarbete med andra kunskapsområden. I en rad offentliga gestaltningar har hon samarbetat med Erik Rören som duon Rören/Johannessen. Signe är en av grundarna av Art Lab Gnesta, en självorganiserad kollektiv och experimentell konstnärlig plattform belägen på landsbygden i Sörmland, där hon fortfarande är en av de konstnärliga ledarna.

  Signe är utbildad vid Kunsthøgskolen i Oslo i Norge och på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och är i det närmaste aktuell med kommande soloutställningar på Bohusläns museum, Rønnebæksholm (DK), Helgeland museum (NO) och en performativ presentation på TATE Liverpool (UK). Hon har de senaste åren haft soloutställningar på; Oslo kunstforening (2023), Örebro konsthall (2023), Ystad konstmuseum (2020) och deltagit i grupputställningar på Moderna museet, Stockholm (2022); Display, Prag (2022); EFA project space, New York (2022); Accelerator, Stockholm (2021); Färgfabriken, Stockholm (2018).

   

  Jenny Berg – Canary whirl, bakom scenen (Canary Whirl, behind the stage)

  Jag gick på en gata i stan med några släktingar, vi var på väg till mataffären. Det var på 80-talet, jag gick snett bakom dem och vi passerade en park och en kiosk. Plötsligt löstes världen upp och det fanns inte längre någon skillnad mellan min kropp och annat. Istället fanns en oändlig mängd extremt små vibrerande trådar som rörde sig i alla riktningar runt varandra med en ofattbart hög hastighet. Det fanns inga fasta punkter någonstans, mitt medvetande var också invävt i rörelsen, del av den. Senare dök till synes solida släktingar upp igen, kiosker, träd och vägar av asfalt. Mormors kanariefågel satt över höger axel hundra meter bakåt och fem våningar upp i sin bur i köket (…)

  I Canary whirl, bakom scenen, iscensätter Jenny Berg en central upplevelse, ett minne som hon försökt materialisera många gånger tidigare. Som vanligt tycks de valda materialen för grova, mekaniken för klumpig och berättelsen alltför exakt formulerad.
  Ett gäng teatertekniker provar sig fram bland glittriga effekter, dekordelar, kioskägare och gamla släktingar. De sammanfogar och plockar isär bilden ömsom kärleksfullt och ömsom brutalt, i sökandet efter något som kan likna det som hände. 

  Jenny Bergs installationer, objekt, texter och handlingar hänger ofta ihop i ickelinjära händelseförlopp. Potentialen som finns i olika sätt att uppfatta verklighet är ett genomgående intresse i hennes arbete. Det kan handla om hur soliditet och avgränsningar uppfattas och hur vi vidrör och rörs, blandas upp i världen. Hon är intresserad av önskningar som verkar för stora och vad som händer med dem i en konstnärlig process.

  Jenny Berg är uppväxt i norra Sverige, utbildad på Gerrit Rietveld Academie i Nederländerna och bosatt i Malmö sedan 2011. Soloutställningar; Arvika konsthall (2024), Konsthallen Trollhättan, Örnsköldsviks konsthall, Ifö Center Bromölla, Galleri 21 och Molekyl Gallery i Malmö.

  Performancen produceras delvis med stöd av Konstnärsnämnden

  Med DURATIONAL SPACE undersöker LPS ett nytt format för studion, parallellt med kärnverksamheten med storskaliga soloperformance. Tanken är en öppen och generös visning av performancekonst, där besökare kan vandra fritt och uppleva två eller flera separata performanceverk under samma kväll. DURATIONAL SPACE öppnar upp studion och ger oss möjlighet att visa fler konstnärer under en längre tid i en form som ligger närmare utställning än föreställning.

  Formatet DURATIONAL SPACE invigdes 2022 Se videodokumentationer från tidigare → LILITH ARCHIVE

  Läs mer om konstnärerna:
  jennyberg
  → signejohannessen

 • DURATIONAL SPACE
  PERFORMANCE: 7.3 – 23.3 2024

  SIGNE JOHANNESSEN – Holy mare
  JENNY BERG – Canary whirl, bakom scenen (Canary Whirl, behind the stage)

  With eager enthusiasm, we open the fourth edition of DURATIONAL SPACE on September 19th, featuring two artists who bring heavy-handed sculpture into a dreamlike, poetic visual world in motion. We are proud to present Signe Johannessens’ ”Holy Mare” and Jenny Berg’s ”Canary Whirl,” behind the scenes, two newly produced performance works where the audience can come and go as they please during the three hours the works are in progress.

   

  Signe JohannessenHoly mare

  Signe Johannessens performance Holy Mare takes us down into a baroque tack room where bottomless needs for power, intimacy, and love are tested in relation to the untamed horse on the verge of abuse.

  Taming horses has been done in various ways throughout history around the world. What all methods have in common is the use of different types of restraints made of leather, textiles, and metals. The title Holy Mare reminds us of how ”mare” refers to a female horse but also to a mythological female figure used to describe an uncontrollable state, a ”mara.” To be ridden by a ”mara,” as in a nightmare.

  In the performance Holy Mare, there’s a form of madness that overshadows the care and nurturing. The ”mara” grows stronger in intervals, like a wave increasing in strength to ultimately rampage freely, then subsides, and the whole cycle begins again.

  Johannessen works with a speculative reshaping of hybrid bodies, relationships, historical narratives, and the potential of the posthumous. By combining episodes from her own biography and our shared history, her work renegotiates the sorrow and joy that intimate communities entail between humans and other animals. Concepts like family and kinship are expanded, and our relationship to the rest of nature is constantly present in her work.

  Signe Johannessen works with sculpture, video, drawing, and performance. Her artistic processes often evolve through collaboration with other fields of knowledge. In a series of public installations, she has collaborated with Erik Rören as the duo Rören/Johannessen. Signe is one of the founders of Art Lab Gnesta, a self-organized collective and experimental artistic platform located in the countryside of Sörmland, where she still serves as one of the artistic leaders.

  Signe is educated at the Oslo National Academy of the Arts in Norway and at the Royal Institute of Art in Stockholm. She is currently scheduled to have upcoming solo exhibitions at the Bohuslän Museum, Rønnebæksholm (Denmark), Helgeland Museum (Norway), and a performative presentation at TATE Liverpool (UK). In recent years, she has had solo exhibitions at the Oslo Kunstforening (2023), Örebro Konsthall (2023), Ystad Art Museum (2020), and has participated in group exhibitions at the Moderna Museet, Stockholm (2022); Display, Prague (2022); EFA Project Space, New York (2022); Accelerator, Stockholm (2021); and Färgfabriken, Stockholm (2018). 

   

  Jenny BergCanary Whirl, bakom scenen
  (Canary Whirl, behind the stage)

  “I was walking down a street in town with some relatives, we were on our way to the grocery store. It was the 80s, I was walking slightly behind them, and we passed a park and a kiosk. Suddenly, the world dissolved, and there was no longer any difference between my body and anything else. Instead, there was an infinite number of extremely small vibrating threads moving in all directions around each other at an unimaginably high speed. There were no fixed points anywhere; my consciousness was also woven into the movement, part of it. Later, seemingly solid relatives reappeared, kiosks, trees, and asphalt roads. My grandmother’s canary was perched over my right shoulder a hundred meters back and five floors up in its cage in the kitchen (…).”

  In Canary Whirl, behind the stage, Jenny Berg stages a central experience, a memory she has tried to materialize many times before. As usual, the chosen materials seem too coarse, the mechanics too clumsy, and the narrative too precisely formulated. A group of theater technicians experiment with glittery effects, set pieces, kiosk owners, and old relatives. They assemble and disassemble the scene, sometimes lovingly and sometimes brutally, in search of something that can resemble what happened.

  Jenny Berg works with installations, objects, text and actions that often are parts of non linear sequences of events. The potential that lies within various ways of perceiving reality is a recurring interest in her work. This can involve how solidity and demarcations are experienced or how we touch and are being touched, how we blend into the world. She is interested in wishes that seem too large and what happens to them in an artistic process.

  Jenny Berg is a Swedish artist from north of Sweden, she is currently based in Malmö and has studied at the Gerrit Rietveld Academie in the Netherlands. Recent exhibitions include; Arvika konsthall (2024), Konsthallen Trollhättan, Örnsköldsviks konsthall, Ifö Center Bromölla, Galleri 21 and Molekyl Gallery in Malmö and Arvika konsthall.

  The performance is kindly Canary whirl, bakom scenen (Canary Whirl, behind the stage) supported by the Swedish Arts Grants Committee  

  With DURATIONAL SPACE, LPS is exploring a new format for the studio, alongside its core activity of large-scale solo performances. The idea is an open and generous display of performance art, where visitors can wander freely and experience two or more separate performances on the same evening. DURATIONAL SPACE opens up the studio and allows us to showcase more artists over a longer period in a form that is closer to an exhibition than a performance.

  The format DURATIONAL SPACE was inaugurated in 2022. See video documentation from past events.→ LILITH ARCHIVE

  Read more about the artists:
  jennyberg
  → signejohannessen

   

NEWSLETTER
@