• Hades Dream Karaoke, Linnea Hansander 2024, Lilith Performance Studio
 • ABDUCTION, Tova Mozard 2024, Lilith Performance Studio

Images: HADES DREAM KARAOKE, Linnea Hansander, 2024; ABDUCTION – Tova Mozard, 2024

SV
EN
 • DURATIONAL SPACE
  PERFORMANCE: 7.3 – 23.3 2024

  TOVA MOZARD ABDUCTION
  LINNEA HANSANDER – HADES DREAM KARAOKE
  →TICKETS

  Den 7:e mars öppnar Lilith Performance Studios DURATIONAL SPACE #3,
  med nya performances av konstnärerna Tova Mozard och Linnea Hansander.

  I den tredje upplagan av DURATIONAL SPACE kan vi stolt visa två fristående performanceverk, av två högaktuella konstnärer samtidigt; av Tova Mozard och HADES DREAM KARAOKE av Linnea Hansander. Med sina skarpa uttryck och mycket personliga svarta humor rör de sig i ett gränsland mellan verklighet och fiktion runt gemensamma frågeställningar om minnen, saknad och sorg. 

   

  Tova Mozard ABDUCTION
  I ett försök att kartlägga vem hon är och hur hennes identitet har formats, försänker sig Tova Mozard i detta nya verk ner i sitt undermedvetna. I två parallella skeenden; ett som sker i rummet och ett som dokumenterats på film, ligger hon på en brits iförd ögonbindel, utlämnad och exponerad. 

  Under processen stöter hon på minnesbilder, frågor och starka känslor kopplade till sin mamma och pappa, men även kring sitt eget föräldraskap och rollen som konstnär. Frågor kring nedärvd sorg om vad som förs vidare till nästa generation och hur man hittar sig själv bortom alla överlevnadsmekanismer är ämnen som utforskas djupare. 

  Det rörliga materialet i denna performance är även en del av Tova Mozards kommande
  långfilm GRACELAND producerad av Mantaray Film. https://www.mantarayfilm.se

   

  Linnea HansanderHADES DREAM KARAOKE
  I Linnea Hansanders nya performance HADES DREAM KARAOKE undersöker hon döendet både i ett mytologiskt perspektiv och i ett
  mer handfast frågeställande om hur vi dör idag och hur stor del vi själva är med när vi dör.

  HADES DREAM KARAOKE är en karaokebar i dödsriket, mellan natt och dag där tvilling-gudarna Sömnen och Döden drömmer bedövade av vallmo och sång.
  Sömnlösa gäster som inte vill gå hem dricker, sjunger och undrar hur man ska stå ut med andras och sin egen död.

  Med DURATIONAL SPACE undersöker LPS ett nytt format för studion parallellt med studions kärnverksamhet med storskaliga nyproducerade soloperformance. Tanken är en öppen och generös visning av performancekonst, där besökare kan vandra fritt och uppleva två eller flera separata performanceverk under samma kväll. DURATIONAL SPACE öppnar upp studion och ger oss möjlighet att visa fler konstnärer under en längre tid i en form som ligger närmare utställning än föreställning.

   

  Tova Mozard är en av Sveriges mest uppburna konstnärer. Hennes konstnärskap utgörs främst av fotografier, videoverk och film. Återkommande närmar hon sig verkliga platser och människor genom iscensättning och regi. En symbios mellan verklighet och fiktion där självpåtagna eller tilldelade roller ifrågasätter verklighetens förutsättningar. En subtil gränsdragning som skapar ett mysterium i bilden. Ett spänningsfält mellan det privata och det offentliga. Mozards motivkrets utgörs ofta av enskilda personer eller situationer, inte sällan allvarsamma händelser som filtreras genom skådespelet. Många av Tova Mozards bilder åskådliggör hennes passion för en av vår tids stora frågor, världen mellan anonymitet och berömmelse.

  Tova Mozard (f. 1976) har en MFA från Malmö Konsthögskola och har studerat fotografi vid UCLA School of the Arts and Architecture, Los Angeles. Separatutställningar inkluderar Nikolaj Kunsthal, Köpenhamn, Ladies’ Room, Los Angeles, 1646 Art Gallery, Haag, Kulturhuset, Stockholm, Hasselblad Center, Göteborg och Botkyrka Konsthall, Stockholm. Dessutom har Mozard ställt ut på bl.a. Sven-Harrys konstmuseum/ Stockholm, Scandinavia House/New York, Moderna Museet/Stockholm, Malmö konstmuseum och Artipelag/Stockholm. 

  Mozard har deltagit i ett flertal visningar och filmfestivaler, t.ex. CURTAS Vila do Conde, Visible Evidence Los Angeles, Stockholms filmfestival, Göteborgs filmfestival och Kassel Documentary Film & Video Festival. Mozard belönades med ”1 km Film”-priset på Stockholms filmfestival 2019 och juryns hedersomnämnande vid Tempo Short Awards 2018. The Big Scene och Psychic har Guldbagge nominerats.
  /www.tovamozard.com/
  chgallery.se 

   

  Linnea Hansander har på kort tid efter sin MFA från Konstfack tagit en självklar plats på Sveriges konstscen. Hon arbetar framförallt med deltagarbaserade rumsliga installationer där hon använder bl.a. textil scenografi, dockteater, video och karaoke. Hon är intresserad av dialogen mellan den yttre och inre världen, och upplevelsen av att vara i fantasi, lek eller dröm. Tematiskt återkommer känslor och fenomen relaterade till tidens gång, såsom döden, sorg, glömska, längtan och ånger.
  Hansander
  arbetar gärna med inslag av underhållning och populärkulturella element sammanflätat med en mörk allvarlig underton. Hon blandar gärna in metoder som används för att hantera livets frågor och förluster, t.ex. fester, tv, psykologiska teorier, religion och mytologi.

  Linnea Hansander (f.1983) har en MFA från Konstfack (2018) och har studerat teatervetenskap på Stockholms Universitet. Hansander hade sin första större separatutställning på Index – the Swedish contemporary art foundation i Stockholm 2022. Samma år var hon IASPIS-stipendiat på Konstnärsnämnden. Hon har visat performance på bl.a. Malmö konstmuseum, Inkonst, At home with the Ludskis/London, Month of Performance Art/Berlin, och Homeshop/Beijing. Dessutom har Hansander deltagit i grupputställningar på Galleri Rostrum/Malmö, Färgfabriken, Haninge konsthall, Arbetarrörelsens arkiv och Konsthall C/Stockholm. Hon har gjort beställningsverk för Konstfrämjandet och FLOCK plattform för deltagarbaserad konst. Hon har även startat Strong Dreams, som är en grupp bildkonstnärer som arbetar kollektivt med teatrala uttryck, som bl.a. gjort en föreställning för Strindbergs Intima Teater i Stockholm.  /linnea.hansander/

  PRODUKTIONSFAKTA:

  TOVA MOZARD – ABDUCTION
  Idé & Koncept: Tova Mozard
  Performer: Tova Mozard

  LINNEA HANSANDER – HADES DREAM KARAOKE
  Idé & Koncept: Linnea Hansander
  Medverkande: Linnea Hansander, Axel Berger och Hanna Knutsson
  Ljud: Linnea Hansander

  HADES DREAM KAROKE är delvis stöttat av Svenska kyrkans kulturstipendium

  I början av 2022 invigdes DURATIONAL SPACE med två nya performance av konstnärerna
  Éva Mag och Anna-Karin Rasmusson. 2.a upplagan visdes i maj 2022 med Adèle Essle Zeiss och Sareena Sattapon.  → LILITH ARCHIVE

 • DURATIONAL SPACE
  PERFORMANCE: 7.3 – 23.3 2024

  TOVA MOZARD – ABDUCTION
  LINNEA HANSANDER – HADES DREAM KARAOKE

  On March 7, Lilith Performance Studios opens DURATIONAL SPACE #3,
  with new performances by artists Tova Mozard and Linnea Hansander.

  In the third edition of DURATIONAL SPACE we are very happy to be able to show
  two independent performance pieces of two highly topical artists at the same time;
  ABDUCTION by Tova Mozard and HADES DREAM KARAOKE  by Linnea Hansander.

  With their sharp expressions and very personal black humor, they move in a borderland
  between reality and fiction around common questions about memories, loss and grief.

   

  Tova Mozard – ABDUCTION
  In an attempt to map out who she is and how her identity has been formed, Tova Mozard
  immerses herself in this new work into her subconscious. In two parallel events;
  one that takes place in the room and one that is documented on film,
  she lies on a bunk blindfolded, vulnerable and exposed.

  During the process, she comes across memories, questions and strong emotions connected to
  her mother and father, but also to her own parenting and role as an artist.
  Issues of inherited grief about what is passed on to the next generation
  and how to find oneself beyond all survival mechanisms are topics that are explored more deeply.

  The moving images in this performance is also a part of  Tova Mozard’s up coming feature film  GRACELAND produced by Mantaray Film https://www.mantarayfilm.se 

   

  Linnea Hansander – HADES DREAM KARAOKE
  Linnea Hansander examines dying in her new performance HADES DREAM KARAOKE , both from a
  mythological perspective and in a more concrete questioning of how we die today,
  and how big part we ourselves are involved when we are dying.

  HADES DREAM KARAOKE  is a karaoke bar in the realm of the dead,
  between night and day where the twin gods Sleep and Death dream numbed by poppies and song.
  Sleepless guests who don’t want to go home drink, sing and wonder how to cope with the
  death of others and their own.

  With DURATIONAL SPACE, LPS explores a new format for the studio
  in parallel with the studio’s core activity with large-scale newly produced solo performance.
  The idea is an open and generous display of performance art, where visitors can wander freely
  and experience two or more separate performance works in the same evening.
  DURATIONAL SPACE opens up the studio and gives us the opportunity to show more artists
  for a longer period of time in a form that is closer to an exhibition than a performance.

  Tova Mozard is one of Sweden’s most celebrated artists. Her artwork consists of photographs,
  video works and film. Recurrently, she approaches real places and people through staging and directing.
  A symbiosis between reality and fiction where self-imposed or assigned roles question the conditions of reality.
  A subtle demarcation that creates a mystery in the image. A tension field between the private and the public.
  Mozart’s circle of motifs often consists of individual people or situations, not infrequently serious events
  that are filtered through the play. Many of Tova Mozard’s pictures illustrate her passion for one of the
  great questions of our time, the world between anonymity and fame.

  Tova Mozard (b. 1976) has an MFA from Malmö School of Art
  and has studied photography at the UCLA School of the Arts and Architecture, Los Angeles.
  Solo exhibitions include Nikolaj Kunsthal, Copenhagen, Ladies’ Room, Los Angeles, 1646 Art Gallery,
  The Hague, Kulturhuset, Stockholm, Hasselblad Center, Gothenburg and Botkyrka Konsthall, Stockholm.
  In addition, Mozard has exhibited at e.g. Sven-Harry’s art museum/Stockholm,
  Scandinavia House/New York, Moderna Museet/Stockholm,
  Malmö art museum and Artipelag/Stockholm.

  Mozard has participated in numerous screenings and film festivals, e.g. CURTAS Vila do Conde,
  Visible Evidence Los Angeles, Stockholm Film Festival, Gothenburg Film Festival and
  Kassel Documentary Film & Video Festival.
  Mozard was awarded the ”1 km Film” prize at the Stockholm Film Festival
  2019 and the jury’s honorable mention at the Tempo Short Awards 2018.
  The Big Scene and Psychic was nominated for a Guldbagge.
  /www.tovamozard.com/

   

  Linnea Hansander In a short time after her MFA from Konstfack, Linnea Hansander
  has taken an obvious place on Sweden’s art scene. She mainly works with participant-based
  spatial installations where she uses e.g. textile scenography, puppet theatre, video and karaoke.
  She is interested in the dialogue between the outer and inner world, and the experience of being in fantasy,
  play or dream. Thematically, feelings and phenomena related to the passage of time, such as death, sadness,
  forgetfulness, longing and regret, recur. Hansander likes to work with elements of entertainment
  and popular cultural elements intertwined with a dark serious undertone. She likes to mix in methods
  used to deal with life’s issues and losses, e.g. parties, television, psychological theories,
  religion and mythology.

  Linnea Hansander (b.1983) has an MFA from Konstfack (2018) and has studied
  theater studies at Stockholm University. Hansander had her first major solo exhibition at
  Index – the Swedish contemporary art foundation in Stockholm in 2022.
  In the same year, she was an IASPIS grantee at the Artists’ Board. She has shown performances at,
  among others, Malmö art museum, Inkonst, At home with the Ludskis/London, Month of Performance Art/Berlin,
  and Homeshop/Beijing. In addition, Hansander has participated in group exhibitions at
  e.g. Gallery Rostrum/Malmö, Färgfabriken, Haninge Art Gallery, Arbetarrölersen’s archive and
  Art Hall C/Stockholm. She has commissioned works for Konstfrämjandet and
  the FLOCK platform for participant-based art. She has also started Strong Dreams,
  which is a group of visual artists who work collectively with theatrical expressions,
  such as made a performance for Strindberg’s Intima Teater in Stockholm.
  /linnea.hansander/

   

  PRODUCTION FACTS

  TOVA MOZARD – ABDUCTION
  Idea & Concept: Tova Mozard
  Performer: Tova Mozard

  LINNEA HANSANDER – HADES DREAM KARAOKE
  Idea & Concept: Linnea Hansander
  Performers: Linnea Hansander, Axel Berger & Hanna Knitsson
  Sound: Linnea Hansander

  HADES DREAM KARAOKE is kindly supported by The Swedish Church’ Culture Grant

  At the beginning of 2022, DURATIONAL SPACE was inaugurated with two new performances
  by the artists Éva Mag and Anna-Karin Rasmusson.
  The 2nd edition was shown in May 2022 with
  Adèle Essle Zeiss and Sareena Sattapon.LILITH ARCHIVE

   

NEWSLETTER
@