• Time Waste - Helena Olsson
  Time Waste - Helena Olsson
 • HEARTBURN I RASTPLAST HJÄRTLNDET - Kasra Alikhani
  HEARTBURN I RASTPLAST HJÄRTLNDET - Kasra Alikhani
 • Jamais Vu - Cecilia Sterner
  Jamais Vu - Cecilia Sterner
 • Echoes - Elin Maria Johansson
  Echoes - Elin Maria Johansson
 • Time Waste - Helena Olsson
  Time Waste - Helena Olsson
 • Cash Hypnosis - Farvash
  Cash Hypnosis - Farvash
 • HEARTBURN I RASTPLAST HJÄRTLNDET - Kasra Alikhani
  HEARTBURN I RASTPLAST HJÄRTLNDET - Kasra Alikhani
 • Time Waste - Helena Olsson
  Time Waste - Helena Olsson
 • Echoes - Elin Maria Johansson
  Echoes - Elin Maria Johansson
 • Jamais Vu - Cecilia Sterner
  Jamais Vu - Cecilia Sterner
 • Cash Hypnosis - Farvash
  Cash Hypnosis - Farvash
 • Echoes - Elin Maria Johansson
  Echoes - Elin Maria Johansson
 • Jamais Vu - Cecilia Sterner
  Jamais Vu - Cecilia Sterner
 • Cash Hypnosis - Farvash
  Cash Hypnosis - Farvash
 • HEARTBURN I RASTPLAST HJÄRTLNDET - Kasra Alikhani
  HEARTBURN I RASTPLAST HJÄRTLNDET - Kasra Alikhani

LADDA NER PRESSBILDER HÄR> https://lilithperformancestudio.com/press-images/ 

 

Five Corners – Five performances by Five Artists

Performance: 18 – 20 & 25 – 27 Nov, 2021

Tickets: https://www.kulturcentralen.nu/five-corners

 

SV
EN
 • PRESSKONTAKT: Petter Pettersson +46(0)768 11 26 16 Elin Lundgren +46(0)735 84 70 10

  PRESSVISNING: 17 nov kl 11.00. Delar av performancena kommer visas. Alla konstnärer är på plats. Bekräfta om ni kommer på 0768112616 eller på mail: info@lilithperformancestudio.com

   

Five Corners – Fem performance av fem konstnärer 

Performance: 18 – 20 & 25 – 27 nov, 2021

Biljetter: https://www.kulturcentralen.nu/evenemang/five-corners

På en lång utandning av lycka och uppdämd kraft storöppnar äntligen Lilith Performance Studio, med fem nya performanceverk samtidigt!

Den 18 november invigs Five Corners!

Five Corners är en generös visning av performancekonst, där du som besökare kan vandra fritt och uppleva flera verk under samma kväll.
Till Five Corners har vi bjudit in fem konstnärer vars performancepraktik på ett undersökande och personligt vis speglar olika förhållningssätt till konstformen. Det som binder dem samman är ett påtagligt mod att förflytta gränser och ett gemensamt intresse för vem du som betraktare är. Alla fem verk visas samtidigt under två timmar i samma arkitektoniska form, ett hörn, ett rum eller en scen om man så vill.

De inbjudna konstnärerna till Five Corners är:

Kasra Alikhani, Farvash, Elin Maria Johansson, Helena Olsson och Cecilia Sterner

 

Kasra Alikhani – HEARTBURN I RASTPLATS HJÄRTLANDET
Performer: Finon Alkabawi

Kasra Alikhani skapar fiktiva världar som främmandegör det vardagliga genom dokumentära betraktelser transformerade till subjektiva upphöjda speglingar av samhällsfenomen. I en egensinnig tredimensionell lager på lager teknik har han de senaste åren ägnat sig åt att undersöka en sorts utvidgad idé om scenografi och amatörfilm utifrån ett intresse för likformighet, förställning och i förlängningen hur dessa yttringar förhåller sig till våra fantasier och strävan mot hälsa och välmående.

I sin nya performance HEARTBURN I RASTPLATS HJÄRTLANDET betraktar vi ett verklighetstroget men lekfullt tillspetsat skeende som utspelar sig inne på en svensk vägkrog. På den fiktiva rastplatsen Hjärtlandet är en kvinna ofrivilligt fast i ett limbo, omgiven av uppmanande budskap om den svenska naturens hälsofrämjande positiva egenskaper.

Kasra Alikhani är född 1987 i Iran, uppväxt i Sverige och baserad i Göteborg gick ut Valand 2020.www.kasra.se 


Farvash – CASH HYPNOSIS
Performer: Farvash
Ljudkomposition: Hans Appelqvist

Farvash är en forskningsbaserad konstnär som använder performance, fiktion och teknik för att utforska förnekad självcensur som en överlevnadsstrategi. Hon bygger komplexa system och undersöker frågor som kretsar kring konstruerad identitet, immigrationsskuld och krigstrauma.

Du får en önskan. Vad önskar du dig?

I performancen CASH HYPNOSIS riggar Farvash ett andligt laboratorium sammansatt av minnesfragment i form av objekt, dofter, ljus och skeenden, från ett specifikt besök i Imamzadeh Saleh i centrala Teheran någon gång 1987 – en önskebrunn, mynt, bön, rosenvatten, rapsolja och saffran.
Här sker förberedelser inför ett möte med det övernaturliga. En reningsprocess och ett pågående sökande.

Farvash är född 1982 i Teheran bor i Stockholm och har utbildats sig bl.a. på Royal College of Art, London, Experience Design, Konstfack, Stockholm.
https://www.farvash.com

 

Elin Maria Johansson – Echoes
Aktörer: Erik Wall, Louise Zurawski
Ljudkomposition: Michel Wenzer

Elin Maria Johanssons arbeten har de senaste åren rört sig runt frågeställningar om flocken eller svärmen och det kollektiva medvetandet, med ett perspektiv utifrån naturens allra minsta organismer till solsystemets inneboende kommunikation. Tillsammans bildar hennes verk en abstrakt och metaforisk väv som speglar den plats och den tid vi befinner oss i.

I performancen Echoes vänder sig platsen tillbaka till dig genom att stillsamt visa att den har uppmärksammat din existens.

Naturen har i vårt samhälle länge fått till uppgift att vara en fristad för människan och den har absorberat en stor mängd mänskliga bekymmer och längtan. Fragment av dessa förtroenden, iakttagelser och drömmar gömmer sig som rester i vår omgivning och tillbaka mot oss studsar dess ekon. – Nära nu. Bara tio steg bakom. Lita på mig.

Elin Maria Johansson är född 1979 i Västernorrland. Utbildad på Kungliga Konsthögskolan, Stockholm. Bor och arbetar i Skåne sedan 2010. https://elinmariajohansson.com

 

Helena Olsson Time Waste
Dansare: Olivia Klang, Corrado Di Lorenzo, Daniel Jeremiah Persson

Helena Olsson arbetar främst med rörlig bild utifrån en tanke om att verkets frågeställning och dess form ska följa varandra. Under senare år har hon arbetat med dokumentärfilmens estetik och språk som många gånger tar rollen som sanningsbärare, och då blandat autentiskt material med iscensättningar för att skapa en osäkerhet hos betraktaren.

Performancen Time Waste bygger på ett tidigare videoverk av Helena Olsson. Här ser vi en städkoregrafi med tre dansare i en kopia av en fullskalemodell från ett forskningsprojekt om hur man kunde bygga mer lättstädade badrum. Dansarnas rörelser utgår från de fotografier av städningar från försökspersonerna som finns i avhandlingen.

Helena Olsson är född 1982 i Ängelholm bosatt i Yngsjö, är utbildad vid Malmö Konsthögskola. https://helenapetronella.se

 

Cecilia Sterner – Jamais Vu
Medverkande aktörer: Adrian Kautsky, Eira Fröjdh
Ljudkomposition: Hans Appelqvist

En röd tråd genom Cecilias arbete är människans olika tillkortakommanden och illusioner. Det handlar om perception, förväntningar, missuppfattningar och brist på förståelse pga av oförmågan att se hela bilden. I en surrealistisk anda av respektlös lekfullhet angriper hon olika aspekter av vår samtida verklighet.

Performancen Jamais Vu rör sig kring minnesförlust och vår oförmåga att se helheten. Jamais vu är en installation i form av grotta. Grottan befolkas av varelser från olika tider som genom ett enkelt spel förhåller sig till varandra. Som betraktare kan du bara se fragment av helheten inne i grottan när du kikar in i dess håligheter.

Jamais vu är benämningen på ett psykologiskt tillstånd som ger en kuslig känsla av att vara med om något för första gången, trots att man rationellt vet att det har upplevts tidigare.

Cecilia Sterner är född 1967 och utbildad vid San Francisco Art Institute och Malmö Konsthögskola, bor i Malmö. www.instagram.com/ceciliasterner

 

Five Corners visas på Lilith Performance Studio i Malmö
18-20 & 25-27 november. Öppet 19.00-21.00
Biljetter bokas på https://www.kulturcentralen.nu/five-corners Valfri entréavgift
Publiken bokas in på olika tider för att undvika köer och trängsel. Alla är fria att stanna så länge de vill fram till kl 21.00.

Lilith Performance Studio producerar nya storskaliga performanceverk från idé till presentation genom att bjuda in internationella bildkonstnärer för att på plats förverkliga performance i ett nära samarbete med studion.

Lilith Performance Studion är som renodlad produktionsplats och arena för bildkonstperformance den enda i sitt slag i världen.

Sedan starten har Lilith Performance Studio producerat över 50 unika liveperformance i samarbete med konstnärer från hela världen.

Studion drivs av grundarna, konstnärerna och de konstnärliga ledarna/curatorena och verksamhetsledarna Elin Lundgren och Petter Pettersson. 

 • PRESS IMAGES TO DOWNLOAD > https://lilithperformancestudio.com/press-images/

  PRESS CONTACT: Petter Pettersson +46(0)768 11 26 16 Elin Lundgren +46(0)735 84 70 10

  PRESS SHOW: 17 NOV at 11 AM. Parts of the performances will be shown during 15 min, all the artist are on site. Confirm your participation +46 (0)7682112616

  Five Corners – Five performances by Five Artists 

  Performance: 18 – 20 & 25 – 27 Nov, 2021

   

  On a long exhalation of happiness and pent-up power, Lilith Performance Studio finally opens wide, with five new performance works at the same time!


  Five Corners is inaugurated on November 18!

   

  Five Corners is a generous display of performance art, where you as a visitor can walk freely and experience several works during the same evening.


  To Five Corners, we have invited five artists whose performance practice in an exploratory and personal way reflects different approaches to the art form. What binds them together is a tangible courage to move boundaries and a common interest in who you are as an observer. All five works are displayed simultaneously for two hours in the same architectural form, a corner, a room or a stage if you wish.

  The invited artists to Five Corners are:
  Kasra Alikhani, Farvash, Elin Maria Johansson, Helena Olsson and Cecilia Sterner

   

  Kasra Alikhani – HEARTBURN I RASTPLATS HJÄRTLANDET (HEARTBURN IN REST AREA HEART LAND)
  Performer: Finon Alkabawi

  Kasra Alikhani creates fictional worlds that alienate the everyday through documentary observations transformed into subjective elevated reflections of social phenomena. In a distinctive three-dimensional layer on layer technique, he has in recent years devoted himself to exploring a kind of expanded idea of ​​scenography and amateur film based on an interest in uniformity, disguise and, by extension, how these expressions relate to our fantasies and pursuit of health and well-being.

  In his new performance HEARTBURN I RASTPLATS HJÄRTLANDET, we look at a realistic but playfully pointed event that takes place inside a Swedish roadside restaurant. At the fictional rest area the Heartland, a woman is involuntarily stuck in a limbo, surrounded by encouraging messages about the Swedish nature’s health-promoting positive qualities.

  Kasra Alikhani was born in 1987 in Iran, grew up in Sweden and based in Gothenburg, graduated from Valand in 2020
  www.kasra.se

  Farvash CASH HYPNOSIS
  Performed by Farvash
  Sound: Hans Appelqvist

  Farvash is a research-based artist who uses performance, fiction and technology to explore denied self-censorship as a survival strategy. Through art, she builds systems to investigate questions around constructed identity, immigration guilt, and trauma of war.

  You get a wish. What do you want?

  In the performance CASH HYPNOSIS, Farvash rigs a spiritual laboratory composed of memory fragments in the form of objects, scents, candles and events, from a special visit to the Imamzadeh Saleh shrine in central Tehran sometime in 1987 – a wishing well, coins, prayer, rose water, rapeseed oil and saffron.

  Here preparations are made for an encounter with the supernatural. A purification process and an ongoing applicant.

  Farvash is born 1982 in Tehran, she lives in Stockholm and has studied at Royal College of Art, London, Experience Design, Konstfack, Stockholm and interior architecture and furniture design, Konstfack, Stockholmhttps://www.farvash.com

   

  Elin Maria Johansson – Echoes
  Performers: Erik Wall, Louise Zurawski
  Sound: Michel Wenzer

  In recent years, Elin Maria Johansson’s work has revolved around issues of the herd or the swarm and the collective consciousness, with a perspective based on nature’s smallest organisms to the solar system’s inherent communication. Together, her works form an abstract and metaphorical weave that reflects the place and time we are in.

  In the performance Echoes, the place turns back to you by quietly showing that it has paid attention to your existence.

  In our society, nature has long been given the task of being a sanctuary for man and it has absorbed a large amount of human worries and longings. Fragments of these beliefs, observations and dreams hide as remnants in our surroundings and back towards us its echoes bounce. – Close now. Just ten steps behind. Trust me.

  Elin Maria Johansson was born in 1979 in Västernorrland. Educated at the Royal Academy of Fine Arts, Stockholm, lives and works in Skåne since 2010. https://elinmariajohansson.com

   

  Helena Olsson – Time Waste
  Dancers: Olivia Klang, Corrado Di Lorenzo, Daniel Jeremiah Persson

  Helena Olsson works mainly with moving images based on the idea that the work’s issue and its form should follow each other. In recent years, she has worked with thedocumentary’s aesthetics and language, which often takes on the role of bearer of truth, and then mixes authentic material with stagings to create uncertainty in the viewer.

  The performance Time Waste is based on a previous video work by Helena Olsson. Here we see a cleaning choreography with three dancers in a copy of a full-scale model from a research project on how to build more easily cleaned bathrooms. The dancers’ movements are based on the photographs of cleaning from trial subjects that are in the dissertation.

  Helena Olsson was born in 1982 in Ängelholm, lives in Yngsjö, and has a MFA at Malmö Academy of the Arts.

  https://helenapetronella.se

   

  Cecilia Sterner Jamais Vu
  Performers: Adrian Kautsky, Eira Fröjdh
  Sound: Hans Appelqvist

  A common thread through Cecilia’s work is man’s various shortcomings and illusions. It is about perception, expectations, misconceptions and lack of understanding due to the inability to see the whole picture. In a surrealistic spirit of disrespectful playfulness she attacks various aspects of our contemporary reality.

  The performance Jamais Vu is about memory loss and our inability to see the whole. Jamais vu is an installation in the form of a cave. The cave is populated by creatures from different times who, through a simple game, relate to each other. As a spectator, you can only see fragments of the whole inside the cave as you peek into its cavities.
  Jamais vu is the term for a psychological condition that gives an uncanny feeling of being part of something for the first time, even though one rationally knows that it has been experienced before.

  Cecilia Sterner was born in 1967 and educated at the San Francisco Art Institute and Malmö Academy of the Arts, lives in Malmö http://www.instagram.com/ceciliasterner/

   

  Five Corners is shown at Lilith Performance Studio in Malmö
  18-20 & 25-27 November. Open 19.00-21.00
  Tickets are booked at kulturcentralen.nu Optional entrance fee
  The audience is booked at different times to avoid queues and congestion. Everyone is free to stay as long as they want until 21.00.

  www.instagram.com/ceciliasterner

  Five Corners is shown at Lilith Performance Studio in Malmö
  18-20 & 25-27 November. Open 19.00-21.00
  Tickets are booked at https://www.kulturcentralen.nu/five-corners Optional entrance fee
  The audience is booked at different times to avoid queues and congestion. Everyone is free to stay as long as they want until 21.00.

   

  Lilith Performance Studio produce new major exceptional  performances from idea to presentation by inviting international & national visual artists to realize a new performance in close collaboration with the studio at site in Malmo, Sweden.

  Lilith Performance Studio is a non-profit arts organization and an independent arena for visual art performance established 2007 by the artists and curators Elin Lundgren & Petter Pettersson.

  Since the inception Lilith has produced over 55 unique live performances in collaboration with artist from around the world.

 •  

  Image Credit: Time Waste – Helena Olsson, 2021→Diagramming Djinn – Farvash 2021 photo:Daniel Camerini→Calling Ceremony – Elin Maria Johansson, 2011 →Ni måste namaste – Kasra Alikhani, 2020 Photo: Jessica Fredin→Cecilia Sterner – Blast from the past, 2017</span

  Tori Wrånes APRIL 2022 at Lilith

  NEWSLETTER
  @