• Adèle Essle Zeiss - Tyngdspegel
Accelerator 2021, Camera: Alexis Zeiss
  Adèle Essle Zeiss - Tyngdspegel Accelerator 2021, Camera: Alexis Zeiss
 • Sareena Sattapon - Balenciaga, I belong, 2022
  Sareena Sattapon - Balenciaga, I belong, 2022
 • Sareena Sattapon - Reflektion Invisibility
  Sareena Sattapon - Reflektion Invisibility
 • Adèle Essle Zeiss - Tyngdspegel
Accelerator 2021, Camera: Alexis Zeiss
  Adèle Essle Zeiss - Tyngdspegel Accelerator 2021, Camera: Alexis Zeiss
 • Adèle Essle Zeiss - Statolit, Moderną Museet Malmö 2023, Photo. Helene Toresdotter
  Adèle Essle Zeiss - Statolit, Moderną Museet Malmö 2023, Photo. Helene Toresdotter
 • Adèle Essle Zeiss - System 
Still: Alexis Zeiss
  Adèle Essle Zeiss - System Still: Alexis Zeiss
 • Sareena Sattapon - I disappear, Therefore I am
  Sareena Sattapon - I disappear, Therefore I am
 • Sareena Sattapon - Balenciaga, I belong
Photo: Rita-Marhaug
  Sareena Sattapon - Balenciaga, I belong Photo: Rita-Marhaug

PRESS ROOM

HÖGUPPLÖSTA PRESSBILDER / HIGH RESOLUTION PRESS IMAGES  → SKROLLA NER PÅ SIDAN / SCROLL DOWN 

 

PRESSKONTAKT / PRESS CONTACT → Petter Pettersson petter@lilithperformancestudio.com +46(0)768 11 26 16  Elin Lundgren elin@lilithperformancestudio.com +46(0)735 84 70 10

PRESSVISNING / PRESS SHOW → 25.4  2023  KL 11.00

VÄNLIGEN MEDDELA OM NI KOMMER TILLpetter@lilithperformancestudio.com

Delar av performance kommer visas, konstnärerna kommer vara på plats.

BILJETTER/ TICKETShttps://www.kulturcentralen.nu/

Recenserande press ombeds vänligen komma på någon av de ordinarie visningarna då verket bör upplevas med publik och i sin helhet.
Plats: Lilith Performance Studio,  Bragegatan 15 i Malmö

Press kontakt / Press Contact:
Petter Pettersson: 0768-112616
Elin Lundgren: 0735-847010

Performance 27-29 april, 4-6 maj, 11-13 maj, 2023  

Öppettider: 19.00 -21.00 Pågående, publiken släpps in var 15 min, bokning krävs.
Plats: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15, Malmö
Pris: Valfri entréavgift ( min 80 SEK)
Biljetter /tickets →
Publiken bokas in på olika tider för att undvika köer och trängsel. Båda verken pågår samtidigt. Alla är fria att stanna så länge de vill fram till kl 21.00. För att se verken i sin helhet behöver du ca 60 min.

DURATIONAL SPACE #2

ADÈLE ESSLE ZEISS
SAREENA SATTAPON

PERFORMANCE: 27.4 – 13.5 2023
Place: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15, Malmö

SV
EN
 • Adèle Essle Zeiss och Sareena Sattapon DURATIONAL SPACE#2

  Efter en fantastisk invigning av DURATIONAL SPACE i början av året, med över 1000 besökare öppnar vi nu DURATIONAL SPACE # 2 med två nyproducerade performance; “Stjäla vatten” av den svenska konstnären Adèle Essle Zeiss och “We are marching toward non-existent” av den thailändska konstnären Sareena Sattapon.

  Adèle Essle Zeiss och Sareena Sattapons nya verk är helt fristående från varandra men möts i en egensinnig känslighet för visuell komposition och fysisk koreografi, i något som för tankarna till österländsk filosofi, där strävan efter kroppens fysiska balans är starkt sammanlänkad med den egna tankekraften.

  Med DURATIONAL SPACE undersöker vi ett nytt format för studion parallellt med studions kärnverksamhet med storskaliga nyproducerade soloperformance. Tanken är en öppen och generös visning av performancekonst, där besökare kan vandra fritt och uppleva två eller flera separata performanceverk under samma kväll. DURATIONAL SPACE öppnar upp studion och ger oss möjlighet att visa fler konstnärer under en längre tid i en form som ligger närmare utställning än föreställning.

  Adèle Essle Zeiss – “Stjäla vatten”

  I ”Stjäla vatten” hänger en person i ett system av rep och block där kroppsdelarna är sammankopplade med läckande vattenhinkar. Tre personer styr tillsammans den hängande kroppens rörelser genom att fylla och tömma hinkarna med vatten. Kroppens tyngd fördelas och omfördelas mellan de olika kroppsdelarna där dramatiska tippingpunkter kan uppstå av små justeringar.

  Verket utgör andra delen i ett arbete som påbörjades under titeln ”System för att flyta och sjunka” som har visats på Fylkingen, Ulvhälls Hällars konstpark och Accelerator.

  Essle Zeiss gör performanceverk och installationer som bygger på grundläggande aspekter av kroppen och som fyller rummet med en förstärkt kroppslig närvaro. Med hjälp av objekt och snillrikt enkla system synliggör hon kroppens inneboende kraft. Hennes konst tar avstamp i dans och koreografi där hon har sin bakgrund

  Adèle Essle Zeiss ( f. 1983 i Stockholm, där hon bor och arbetar) tog examen från Kungliga Svenska Balettskolans moderna linje 2002 och Kungl. Konsthögskolans femåriga program i fri konst Stockholm 2018. Adèles verk har bl.a. visats på Accelerator MDT, Haninge konsthall, konstparken Ulvshälls Hällar samt i Danmark på Den Frie/Dansehallerne.

  Adèle Essle Ziess är parallellt med detta nya verk på Lilith Performance Studio aktuell med en en installation och performance; ”STATOLIT” på Moderna Museet Malmö från 18.2 -3.9, 2023  https://www.modernamuseet.se/malmo/

  Sareena Sattapon  – “We are marching toward non-existent”

  Ensamhet och död är något vi inte kan värja oss ifrån och som vi alla på något vis tvingas förhålla oss till. Det är samtidigt ett kitt som förenar oss som grupp. Existentiella tankar, rädslor och frågor kring förgängligheten är startpunkten för Sareena Sattapons vackra absurda performanceverk “We are marching toward non-existent”.

  En grupp människor, barn och medelålders, genomför en koreograferad dans med 4 stora träbyggnadsställningar sammanlänkade i ett färgrikt gitter av vår tids vanligaste budbärare, t-tröjor med tryck. I ett pågående abstrakt händelseförlopp skapas ständigt nya bilder, associationer både kollektivt och individuellt.

  ”Vi lever i en värld full av människor. Alla lever sitt liv efter eget val. Vi möter känslor av isolering och ensamhet som gör oss starkare, men det får oss att glömma hur viktiga relationer med andra är. Det här arbetet handlar om ensamhet och död ; vanliga saker som alla måste möta men sällan tänker på.”- Sareena Sattapon.

  Sattapon rörs sig mellan performance, fotografi, video och installation. Hon inspireras av sina egna upplevelser i vardagen och intresserar sig för stora existentiella frågor som förgänglighet och socialt utanförskap och transformerar det i ett direkt och ofta humoristiskt tilltal.

  Sareena Sattapon (född 1992, i Thailand) är bildkonstnär som för närvarande gör sin doktorsexamen på Global Art Practice, vid Tokyo University of the Arts. 2022 erhöll hon the Grand Prize, Contemporary Art Foundation Award i Tokyo. Sattapon har visat sina arbeten på BACC, Thailand och flertalet platser internationellt i bl.a. Hongkong, Singapore, Korea, Kina, Indonesien, Ukraina, Slovakien. Detta blir hennes första visning i Sverige.
  Läs mer →  sareenasattapon

  Performance: 27-29 april 4-6 maj, 11-13 maj 2023  
  Öppettider: 19.00 -21.00 Pågående, publiken släpps in var 15 min, bokning krävs.
  Plats: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15, Malmö
  Pris: Valfri entréavgift ( min 80 SEK)
  Biljetter: https://www.kulturcentralen.nu/

  Publiken bokas in på olika tider för att undvika köer och trängsel. Båda verken pågår samtidigt. Alla är fria att stanna så länge de vill fram till kl 21.00. För att se verken i sin helhet behöver du ca 60 min.

   

  PRODUKTIONS FAKTA:

  ADÈLE ESSLE ZEISS – STJÄLA VATTEN
  Medverkande: Selma Kjellsson, Faïka Ammar, Laura Bollati, Lo Pettersson -Lundgren, Vilma Linton

  SAREENA SATTAPON – WE ARE MARCHING TOWARD NON-EXISTENT
  Medverkande: Sareena Sattapon, Joakim Carlsson, Kaisa Malmborg, Giselle Munir Escobar, Martin Lindblom, Finon Alkabawi, Ester Ölund Wakeham, Inna Pettersson – Lundgren & Daniel Mårs

  Performancen ”Stjäla vatten” har stöd av Konstnärsnämnden
    

  Curatorer: LILITH Artist Duo – Elin Lundgren & Petter Pettersson

 • Adèle Essle Zeiss och Sareena Sattapon DURATIONAL SPACE#2

  After a fantastic opening of DURATIONAL SPACE in the beginning of this year, with over 1000 visitors, we now open DURATIONAL SPACE # 2 with two newly produced performance pieces; ”Stjäla vatten”(Stealing water) by the Swedish artist Adèle Essle Zeiss and ”We are marching toward non-existent” by the Thai artist Sareena Sattapon.

  Adèle Essle Zeiss and Sareena Sattapon’s new works are completely independent of each other but meet in an idiosyncratic sensitivity to visual composition and physical choreography, in something that brings to mind Eastern philosophy, where the pursuit of the physical balance of the body is strongly linked with one’s own power of thought.

  With DURATIONAL SPACE, we investigate a new format for the studio in parallel with the studio’s core operation with large-scale newly produced solo performances. The idea is an open and generous display of performance art, where visitors can wander freely and experience two or more separate performance works during the same evening. DURATIONAL SPACE opens up the studio and gives us the opportunity to show more artists for a longer period of time in a form that is closer to an exhibition than a performance.

  Adèle Essle Ziess – “Stjäla vatten” (Stealing Water)

  In ”Stjäla vatten” a person hangs from a system of ropes and blocks where body parts are connected to leaking buckets of water. Three people together control the movements of the hanging body by filling and emptying the buckets with water. The weight of the body is distributed and redistributed between the different body parts where dramatic tipping points can occur from small adjustments.

  The work is the second part of a work begun under the title ”System for floating and sinking” which has been shown at Fylkingen, Ulvhälls Hällars art park and Accelerator.

  Essle Zeiss makes performance works and installations that are based on fundamental aspects of the body and that fill the room with an enhanced bodily presence. With the help of objects and ingeniously simple systems, she makes the body’s inherent power visible.Her art originates in dance and choreography, where she has her background.

  Adèle Essle Zeiss (b. 1983 in Stockholm, where she lives and works) graduated from the Royal Swedish Ballet School’s modern line in 2002 and the Royal The Academy of Fine Arts’ five-year program in free art Stockholm 2018.

  Adèle’s work has, among other things, shown at Accelerator MDT, Haninge art gallery, art park Ulvshälls Hällar and in Denmark at Den Frie/Dansehallerne.

  Adèle Essle Zeiss is parallel to this new work at Lilith Performance Studio currently with an installation and performance; ”STATOLIT” at Moderna Museet Malmö from 18.2 – 3.9, 2023 https://www.modernamuseet.se

   

  Sareena Sattapon – ”We are marching toward non-existent”

  Loneliness and death are something we cannot protect ourselves from and which we are all forced to relate to in some way. At the same time, it is a putty that unites us as a group. Existential thoughts, fears and questions about impermanence are the starting point for Sareena Sattapon’s beautiful absurd performance piece ”We are marching towards non-existent.

  A group of people, children and middle-aged, perform a choreographed dance with 4 large wooden scaffolding linked together in a colorful lattice of our time’s most common messenger, printed t-shirts. In an ongoing abstract sequence of events, new images and associations are constantly being created, both collectively and individually.

  “We live in a world full of people. Everyone lives their life according to their own choice. We face feelings of isolation and loneliness that make us stronger, but it makes us forget how important relationships with others are. This work is about loneliness and death; common things that everyone has to face but rarely think about.”- Sareena Sattapon.

  Sattapon moves between performance, photography, video and installation. She is inspired by her own experiences in everyday life and is interested in big existential questions such as impermanence and social exclusion and transforms it into a direct and often humorous address.

  Sareena Sattapon (born 1992, in Thailand) is a visual artist currently doing her PhD in Global Art Practice, at Tokyo University of the Arts. In 2022 she received the Grand Prize, Contemporary Art Foundation Award in Tokyo. Sattapon has shown his works at BACC, Thailand and several places internationally in e.g. Hong Kong, Singapore, Korea, China, Indonesia, Ukraine, Slovakia. This will be her first showing in Sweden.  Read more →  sareenasattapon

   

  DURATIONAL SPACE INFO:

  Performance: 27.4 – 13.5
  Open Hours: 7 pm – 9 pm. Ongoing. The audience is let in on different time slots.
  Place: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15, Malmö
  Price: Optional Entrance Fee ( min 80 SEK)
  Tickets: https://www.kulturcentralen.nu/

  The audience is let in on different time slots to avoid queues. The performances are shown simultaneously. All are free to stay as long as they please until closing time at 9 pm. You need 60 min to see the works in whole.

  PRODUCTION FACTS:

  ADÈLE ESSLE ZEISS – STJÄLA VATTEN (STEALING WATER)
  Performers: Selma Kjellsson, Faïka Ammar, Laura Bollati, Lo Pettersson – Lundgren, Vilma Linton

  The Performance ”Stjäla vatten” is kindly supported by The Swedish Arts Grants Committee 
    

  SAREENA SATTAPON – WE ARE MARCHING TOWARD NON-EXISTENT
  Performers: Sareena Sattapon, Joakim Carlsson,Kaisa Malmborg, Giselle Munir Escobar, Martin Lindblom, Finon Alkabawi, Ester Wakeham, Inna Pettersson-Lundgren & Daniel Mårs

  Curators: LILITH Artist Duo –  Elin Lundgren & Petter Pettersson

   

PRESSBILDER / PRESS IMAGES – KLICKA PÅ BILDEN FÖR ATT LADDA NER / CLICK ON THE PHOTO TO DOWNLOAD

NEWSLETTER
@