SV
EN

 • MIN TOTALA NJUTNING

  Performance 3-5, 10-12, 17-19 november 19.00-22.00
  Plats: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15, Malmö
  Entré: Valfri entréavgift 
  Publiken bokas in på olika tider för att undvika köer och trängsel. Alla är fria att stanna så länge de vill fram till kl 22.00. För att se verket i sin helhet behöver du ca 45 min
  Ej lämplig för barn under 12 år

  Biljetter via Kulturcentralen

  grovt vällande lögner 
  den här sörjan 
  hysteriskt verklig
  och du håller inte ens min hand 
  du håller inte ens min hand

  Min totala njutning är en massiv totalperformance med utgångspunkt i nyskriven lyrik. Poesin har fått diktera den fysiska platsens gestaltning, liksom komposition av ljudlandskap, körstycken och de medverkandes koreografier. Metoden är en del av Lilith Performance Studios treåriga undersökning där aktörer som inte tidigare arbetat med performance bjuds in för att i nära samarbete med studions konstnärliga ledare, om möjligt, finna oprövade vägar till hur ett liveverk kan arbetas fram.
  I Min totala njutning rör vi oss varsamt i skrevorna mellan erotiska drömmar och sönderfallande verklighet. Det undermedvetna har tagit formen av en ny natur, ett kargt bergslandskap som kladdar fast under fotsulorna. En grupp människor hanterar ofrivilligt den levande organismens olika stadier av transformation. Med ett outsinligt begär mässar kören om förlösningen i den totala njutningen. Händelser och temporaliteter utspelar sig sida vid sida, omlott och utan tid. 
  Min totala njutning är ett tillstånd i glappet mellan ett före och ett efter, krisen eller extasen. Individens begär efter förödelse och pånyttfödelse undersöks i relation till kollektivets behov av rituell intimitet och omsorg. Likt ett svedjebruk har allt det gamla bränts för att komma åt något nytt.

  gör om
  gör om det här 
  snabbt och smutsigt 
  min totala njutning 
  plommon
  pälsar
  röda stenar

  På initiativ av Lilith Performance Studions konstnärliga ledare / konstnärsduon LILITH fick poeten Daniel Mårs i november 2020 i uppdrag att skriva fram ett poetiskt universum som skulle ligga till grund för en storskalig performance i alla parametrar. I nära samarbete med LILITH har de poetiska byggstenarna arbetats fram i form av textrader, rörelser och installation. Resultatet blev totalperformancen och diktsamlingen Min totala njutning.

  Med utgångspunkt i Mårs lyrik har kompositören och ljudkonstnären Philip Gleisner fritt komponerat körstycken och elektroakustisk musik. Dessa framförs av kören Saxenborn Singers under ledning av dirigenten Joachim Saxenborn.

  I samarbete med Aska förlag ges diktsamlingen Min totala njutning av Daniel Mårs ut som publikation och finns tillgänglig i en första signerad utgåva för besökande publik.

  LILITH är konstnärsduon Elin Lundgren (1973) och Petter Pettersson (1972). I performance som berör gemenskap, grupptillhörighet och utanförskap, bygger LILITH sina verk som levande bilder med en absurd humor och ett avklätt dokumentärt berättande. Deras grundton är allmänmänskliga frågor som kärlek, saknad och sorg, drivna av viljan att flytta in i betraktarens medvetande som ett brus och en förhoppning om att förstå vad det handlar om att vara en människa.

  Daniel Mårs är född 1986 och bosatt i Malmö. Han har tidigare gett ut diktsamlingarna Simonillusioner (2017) och Voilà! (2020). Tillsammans med Charlotte Qvandt har han även skrivit Flockmatrisen (2019) och En berörd park (2022).

  Philip Gleisner är kompositör och ljudkonstnär, född 1991 och bosatt i Malmö. Efter att ha haft klassisk komposition som inriktning en längre period har idag det elektroakustiska mediet tagit över Gleisners fokus och han komponerar idag för musiker och högtalare i egna och utomstående projekt.

  Joachim Saxenborn är en inter­nationellt erfaren kör­dirigent, konsert,- och opera­sångare, tonsättare och pedagog från Sverige, utbildad på Hochschule für Musik und darstellende Kunst i Wien.

  Idé och koncept: LILITH och Daniel Mårs 
  Text: Daniel Mårs
  Kompositör: Philip Gleisner
  Kördirigent: Joachim Saxenborn
  Kör: Saxenborn Singer
  Solist: Kristine Nowlain
  Produktion: Lilith Performance Studio

  Stroferna är hämtade från Min totala njutning av Daniel Mårs

  Performancen är producerad med stöd från Musikverket. Tack till Lilla Harrie Valskvarn.


 • MIN TOTALA NJUTNING (MY TOTAL PLEASURE)

  Performance November 3-5, 10-12, 17-19  7-10 pm
  Place: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15, Malmö

  The audience is booked in different time slots to avoid ques.
  The audience is free to stay as long as they like until 10 pm.
  You need approximately 45 min to see the performance in full.
  Not suitable for children under 12

  Tickets at Kulturcentralen

  coarsely surging lies
  this whole mess
  hysterically real
  and you don’t even hold my hand
  you don't even hold my hand 

  My Total Pleasure is a massive, total work of performance art based on newly written poetry.
  In the performance, this poetry has dictated the design of the physical site, as well as the composition of soundscapes, choral pieces and the choreography of the
  participants. The method is part of Lilith Performance Studio’s three-year investigation whereby practitioners who have never worked with performance before are
  invited to work closely with the studio’s artistic directors, and to, if possible, find new, unexplored ways of developing a live performance work.

  In My Total Pleasure we carefully move in the crevices between erotic dreams and a crumbling
  reality. The subconscious has taken the form of a new nature, a barren mountain landscape that sticks to the soles of the feet. A group of people involuntarily manage
  the transformation stages of a living organism. With an inexhaustible desire, the choir celebrates the redemption of total pleasure. Events and temporalities unfold
  side by side, intertwined and outside of time.

  My Total Pleasure is a state of being in the gap between a before and an after, in crisis or in
  rapture. The individual’s desire for devastation and rebirth is examined in relation to the collective’s need for ritual intimacy and care. As in ‘slash-and-burn’
  agriculture, all that is old has been burned in order to access something new.

  do it over
  do this over
  quick and dirty
  my total pleasure
  plums
  furs
  red stones

  In November 2020, on the initiative of Lilith Performance Studio’s artistic director / artist duo LILITH, poet Daniel Mårs was commissioned to write a
  poetic universe that would serve as the basis for a large-scale performance. In close collaboration with LILITH, the poetic elements have been worked
  out in the form of lines of text, movements and installation. The has resulted in the total performance work and poetry collection, both entitled My Total
  Pleasure.

  Based on Mårs’ poetry, composer and sound artist Philip Gleisner has freely composed choral pieces and electroacoustic music. The music is performed
  by Saxenborn Singers, under the direction of conductor Joachim Saxenborn.
  In collaboration with Aska publishing house, the poetry collection My Total Pleasure by Daniel Mårs has been published and will be available in a first signed
  edition for visiting audiences.

  LILITH is the artist duo Elin Lundgren (1973) and Petter Pettersson (1972). Through performances that touch on community, group belonging and exclusion,
  LILITH construct their works as living images infused with an absurdist sense of humour and a stripped-down documentary narrative. Their key concerns revolve
  around universal human issues such as love, loss and sadness, they are propelled by a desire to move into the audience’s consciousness like a disorder, all the
  while hoping to understand what it means to be a human being.

  Daniel Mårs was born in 1986 and lives in Malmö. He has previously published the poetry collections Simonillusioner [Simonillusions] (2017) and Voilà! (2020).
  Together with Charlotte Qvandt, he has also written Flockmatrisen [The Flock Matrix] (2019) and En berörd park [A park concerned] (2022).

  Philip Gleisner is a composer and sound artist, born in 1991 and based in Malmö. After having focused on classical composition for a long period, Gleisner’s
  focus has now shifted to the electroacoustic medium, and he currently composes for musicians and loudspeakers in both his own projects and in external collaborations.

  Joachim Saxenborn is a choral conductor, composer, singer and pedagog from Sweden, educated at the University of Music and Performing Arts in Vienna.

  Idea and concept: LILITH and Daniel Mårs
  Text: Daniel Mårs
  Composer: Philip Gleisner
  Conductor: Joachim Saxenborn
  Choir: Saxenborn Singer
  Soloist: Kristine Knowlain
  Production: Lilith Performance Studio

  The stanzas are from My total pleasure by Daniel Mårs, translated by Samuel Teeland


  The performance is produced with support from The City of Malmo Arts and Culture, Swedish Arts Council and Regional development of Arts and Culture, the Swedish National Board of Music. Thanks to Lilla Harrie Valskvarn.

NEWSLETTER
@