OLTA & Leif Holmstrand – FAKE BONES

VIDEO DOCUMENTATION OF FAKE BONES


SV
EN
 • OLTA & Leif Holmstrand
  FAKE BONES
  Datum: 17:e – 26:e sept, 2015
  Plats: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15

  Lilith öppnar hösten 2015 med FAKE BONES, ett tio-dagars performanceverk av den svenska konstnären och poeten Leif Holmstrand och det japanska konstnärskollektivet OLTA – Inoue Toru, Umeda Gosuke, Kawamura Kazuhide, Hasegawa Yoshiro, Saito Takafumi, Meguninja och Jang-Chi.

  I FAKE BONES fejkas magiska ritualer kring ätande, kroppslighet, födelse och död.
  Här fejkas rituell matlagning, matlagningsprogram på teve, orakelverksamhet och upplösning av såväl tid som personlighet.
  Plastben, hundtuggben och urbenade barnvagnar förekommer.
  Under flera veckor kommer de på plats skapa ett universum med gemensamma beröringspunkter som rör biologi, shamanism, radioaktiva mutationer, fantasier av kroppen, äta, upplösa jagets gränser, bio-politik och en öppen blick för skönhet och reproduktion av konstigheter, där Leifs bildvärld smälts samman med OLTAS.
  Publiken bjuds i deras gemensamma organism där Leif noggrant tar isär mängder av barnvagnar och tillagar dem, steker, kokar, bakar med fler tänkbara livsmedel. Barnvagnsmaten serveras till publiken och till OLTA som bygger vidare och improviserar tillsammans med Holmstrand i ett långt fragmenterat collageliknade kretslopp där ljud, röst och poesi bli ett centralt inslag.

  Med sin konst kombinerar Leif Holmstrand (född 1972, bor och arbetar i Malmö) traditionellt handarbete med en fascination för skräckfilm och burlesk populärkultur. Holmstrand virkar och stickar objekt, överdrag och klädesplagg som är omöjliga att bära. Han täcker och virar in objekt och kroppar i linor, garn och rep. Hans arbeten kännetecknas ofta av en abnorm och instängd kroppslighet med ett mörkt förhållande till sexualiteten och omvärlden. Tematiken i hans arbeten är likartad oavsett uttryck: en drömartad genusupplösning, där han försöker finna och tänja kroppens kulturella och biologiska gränser.

  I OLTAS arbeten är människans förhållande till naturen, de primära existensbetingelserna, den japanska kulturen och populärkulturen återkommande utgångspunkter. OLTA består av 7 konstnärer födda på 80-talet som alla bor och verkar i Tokyo.
  Konstkollektivet bildades 2009 och sedan dess har gruppen och gjort en rad separatutställningar och grupputställningar i Japan.

  Läs Recensionen om FAKE BONES i SYDSVENSKAN –http://www.sydsvenskan.se/kultur–nojen/scenkonst/scenrecensioner/utflippat-verk-om-sokandet-efter-ben/

  www.leifholmstrand.se
  www.olta.jp

 • OLTA (JPN) & Leif Holmstrand
  FAKE BONES
  Date: Sep 17th – 26th, 2015
  Place: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15

  READ the review of FAKE BONES in Sydsvenskan (in Swedish) http://www.sydsvenskan.se/kultur–nojen/scenkonst/scenrecensioner/utflippat-verk-om-sokandet-efter-ben/

  Lilith opens the fall with FAKE BONES, a ten day long performance piece by the Swedish artist and poet Leif Holmstrand and the Japanese artist collective OLTA – Inoue Toru, Umeda Gosuke, Kawamura Kazuhide, Hasegawa Yoshiro, Saito Takafumi, Meguninja and Jang-Chi.

  In FAKE BONES, magic rituals around eating, physicality, birth and death are faked.
  Here ritual cooking, cooking shows, oracle activities and dissolution of both time and personality are faked in an ongoing process. Plastic bones, rawhide bones for dogs and boned strollers are present.
  For several weeks, they will on site create an universe with common interests related to biology, shamanism, radioactive mutations, fantasies of the body, eating, dissolve the ego boundaries, bio-politics and an open eye for beauty and reproduction of weirdness, where Holmstrand’s imagery melts together with OLTA’s.
  The visitors are invited to their common organism in which Leif carefully disassembles several prams and cook them, fry, boil, bake them with more possible food. The pram food is served to the audience and to OLTA, that builds and improvises along with Holmstrand in a long fragmented collage like cycle where sound, voice and poetry becomes a central element.

  In his art, Leif Holmstrand (born in 1972, lives and works in Malmö) combines traditional textile art with a fascination for horror movies and burlesque popular culture. In crochet and knitting, Holmstrand creates objects, covers and clothing impossible to wear. He coats and wraps objects and bodies in rope, yarn and cord. His works are characterized by an abnormal and paranoid corporality with a dark relation to sexuality and the surrounding world. The themes in his works are similar irrespective of mode of expression: a dreamlike dissolution of gender, where he tries to find and stretch the cultural and biological boundaries of the body.

  In OLTA’s work the man’s relationship to nature, the primary conditions of existence and the Japanese culture and pop culture are recurring starting points.
  OLTA consists of seven artists born in the 80s, which all lives and works in Tokyo.
  The Art Collective was formed in 2009 and since then the group have made a series of solo exhibitions and group exhibitions in Japan.

  www.leifholmstrand.se
  www.olta.jp


 Loading