• Anna-Karin Rasmusson - OMSORGEN / The Care, 2020
  Anna-Karin Rasmusson - OMSORGEN / The Care, 2020
 • Man ska vara snäll mot sig själv (One should be kind to oneself) - Éva Mag, Haninge Konsthall, 2017 Foto: Peter Holm
  Man ska vara snäll mot sig själv (One should be kind to oneself) - Éva Mag, Haninge Konsthall, 2017 Foto: Peter Holm
 • Éva Mag - Dead Matter Moves for Performa 19, 2019 Photo: Paula Court
  Éva Mag - Dead Matter Moves for Performa 19, 2019 Photo: Paula Court
 • Anna-Karin Rasmusson - Jag letar i ditt kök ( I Rummage Your Kitchen), 2019
  Anna-Karin Rasmusson - Jag letar i ditt kök ( I Rummage Your Kitchen), 2019
 • ASSISTANS (ASSITANCE) - Anna-Karin Rasmusson Photo: Leonard Stenberg, 2022
  ASSISTANS (ASSITANCE) - Anna-Karin Rasmusson Photo: Leonard Stenberg, 2022
 • Éva Mag - "Riktningar och former i en kvinnas kropp" (Directions and shapes in a woman's body), 2018
  Éva Mag - "Riktningar och former i en kvinnas kropp" (Directions and shapes in a woman's body), 2018
 • Anna - Karin Rasmusson - Det rena barnet ( The Pure Child), video still, 2021
  Anna - Karin Rasmusson - Det rena barnet ( The Pure Child), video still, 2021
 • Man ska vara snäll mot sig själv (One should be kind to oneself) - Éva Mag, Haninge Konsthall, 2017 Foto: Peter Holm
  Man ska vara snäll mot sig själv (One should be kind to oneself) - Éva Mag, Haninge Konsthall, 2017 Foto: Peter Holm
 • Éva Mag - Stand up, video still, 2013
  Éva Mag - Stand up, video still, 2013
 • ASSISTANS (ASSITANCE) - Anna-Karin Rasmusson Photo: Leonard Stenberg, 2022
  ASSISTANS (ASSITANCE) - Anna-Karin Rasmusson Photo: Leonard Stenberg, 2022

SV
EN

 • 2023

  DURATIONAL SPACE
  Éva Mag
  Anna-Karin Rasmusson

  Performance: February 16 – March 4, 2023

  BOKA DIN PLATS NU → Kulturcentralen

  Performance 16-18, 23-25 februari, 2-4 mars, 2023  
  Öppettider: 18.00 -21.00 Pågående, publiken släpps in var 15 min, bokning krävs.
  Plats: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15, Malmö
  Pris: Valfri entréavgift ( min 80 SEK)
  Biljetter → Kulturcentralen
  Publiken bokas in på olika tider för att undvika köer och trängsel. Båda verken pågår samtidigt. Alla är fria att stanna så länge de vill fram till kl 21.00. För att se verken i sin helhet behöver du ca 60 min.

   

  Éva Mag och Anna-Karin Rasmusson inviger DURATIONAL SPACE.

  Den 16:e februari invigs Lilith Performance Studios nya utställnings format , DURATIONAL SPACE,  med två nyproducerade storskaliga performance; “Verksamhetsanalysen” av Éva Mag och Forsens början av Anna-Karin Rasmusson.

  Att få visa nya verk av Éva Mag och Anna-Karin Rasmusson samtidigt är något av en drömöppning av DURATIONAL SPACE. Mag och Rasmusson bygger bilder genom processer och tillstånd, där narrativet inte levereras färdigt utan tillåts ta tid och gro fritt i betraktaren.
  Éva Mag och Anna-Karin Rasmusson nya verk är helt fristående från varandra och pågår samtidigt, men det finns tydliga beröringspunkter. Det som sammanlänkar dem är ett intresse för kroppen som social funktionell och självständig varelse; dess tillkortakommanden, begränsningar och möjligheter. Framför allt hur de närmar sig det inneboende motståndet i upprätthållandet av denna inre och yttre ordning.
  Om man väljer att se Rasmussons undersökning i rörelse inifrån kroppen och ut genom huden med läckande kroppsvätskor och såriga organ, kan man kanske se Mags undersökning som en rörelse utifrån, med kollapsade kollektiva strukturer på väg upp och in genom huden.

  Med DURATIONAL SPACE undersöker vi ett nytt format för studion. Tanken är en öppen och generös visning av performancekonst, där besökare kan vandra fritt och uppleva två eller flera separata performanceverk under samma kväll.
  DURATIONAL SPACE öppnar upp studion och ger oss möjlighet att visa fler konstnärer under en längre tid i en form som ligger närmare utställning än föreställning.

  Éva Mag – ”Verksamhetsanalysen”
  Éva Mags praktik eller verksamhet har på senare år kommit att ta utgångspunkt i återvunna strukturer, såväl fysiska som metafysiska. Till “Verksamhetsanalysen” som processas fram och pågår på Lilith Performance Studio utgörs materialet av diverse färdiga och halvfärdiga skulpturala arbeten och objekt som samlat sig i Evas ateljé under en längre tid. Med en flytt från den välfyllda ateljén i Stockholm in i denna verksprocess återvinns inte bara de fysiska objekten utan även tankeprocesserna runt dem och skapar gynnsamma krockar in i en ny outforskad rörelse. Till sin hjälp har hon fyra aktörer som i en dynamisk koreografi driver processen framåt.

  Éva Mags (f. 1979 i Transsylvanien, Rumänien. Bor och verkar i Stockholm) konstnärskap innehåller flera discipliner, såsom skulptur, fotografi, textilcollage, performance och film. Hon arbetar med berättelser om kroppen, både den levande kroppen och kroppen som skulptur, framför allt i sina verk med textilier och lera som byggs upp i samspel med rörelse.
  2019 deltog Mag i Performa 19, New York City, med föreställningen ”Dead Matter Moves” på Judson Memorial Church. 2020 gjorde Mag sin största separatutställning hittills, ’Det finns en plan för det här’, på Bonniers Konsthall.
  Läs mer →www.evamag.se

  Anna-Karin Rasmusson – Forsens början
  I Anna-Karin Rasmusson videoinstallationer och performance är vardagen tydligt närvarande. Inte den vardag som vi ser utan mer den vardag som vi känner och utsätts för. Anna-Karin utgår från ett måleriskt uttrycksfullt bildbyggande och belyser komplexa känslor av otillräcklighet, desorientering och empati.
  I performancen Forsens början agerar hon själv, i en förvriden fiktionaliserad vardagsmiljö där hennes karaktär oupphörligen försöker stoppa, laga och motarbeta ett ständigt pågående förfall.

  Anna-Karin Rasmusson (f.1983 i Stockholm där hon bor och verkar) arbetar med video, performance och installationer i en lager på lager teknik. Där hennes maskerade karaktär ofta återfinns fast i vardagliga handlingar som gång på gång upprepas i en igenkännbar förvrängd miljö som hämtad ur en målning eller ett collage. Rasmussons arbeten har de senaste åren visats på bl.a. Bildmuseet i Umeå 2022, Dramaten – The unknown 2022, Malmö konstmuseum – HEM 2022, Moderna Museet – Modernautställningen 2018,
  Läs mer → www.anna-karinrasmusson.com

 • DURATIONAL SPACE

  Éva Mag
  Anna-Karin Rasmusson
  Performance 16-18, 23-25 February, 2-4 March, 2023
  Open Hours: 6 pm – 9 pm. Ongoing. The audience is let in on different time slots.
  Plats: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15, Malmö
  Price: Optional Entrance Fee ( min 80 SEK)
  Tickets → Kulturcentralen
  The audience is let in on different time slots to avoid queues. The performances is shown simultaneously. All is free to stay as long as they please until closing time at 9 pm. You need 60 min to see the works in whole.

  On February 16, Lilith Performance Studio’s new exhibition format DURATIONAL SPACE will be inaugurated with two newly produced large-scale performances; Verksamhetsanalysen (Operation Analysis) by Éva Mag and Forsens början (The Rapid’s Beginning) by Anna-Karin Rasmusson.

  To have the opportunity to show new works by Éva Mag and Anna-Karin Rasmusson, simultaneously is something of a dream opening of DURATIONAL SPACE. Mag and Rasmusson build images through processes and conditions, where the narrative is not delivered complete, but is allowed to take time and grow freely in the viewer. Éva Mag and Anna-Karin Rasmusson’s new works are completely independent of each other and take place at the same time, but there are clear common points. What links them together is an interest in the body as a socially functional and independent being; its shortcomings, limitations and possibilities. Above all, how they approach the inherent resistance in the maintenance of this inner and outer order.
  If one chooses to see Rasmusson’s examination of motion from within the body and out through the skin with leaking body fluids and wounded organs, one can perhaps see Mag’s investigation as a movement from the outside, with collapsed collective structures moving up and in through the skin.

  With DURATIONAL SPACE, we explore a new format for the studio. The idea is an open and generous display of performance art, where visitors can wander freely and experience two or more separate performance works in the same evening.
  DURATIONAL SPACE opens up the studio and gives the opportunity to show more artists for a longer period of time in a form that is closer to an exhibition than a performance.

  Éva Mag – ”Verksamhetsanalysen” (Operation Analysis)
  In recent years, Éva Mag’s practice or activity has come to take as a starting point recycled structures, both physical and metaphysical. For the ”Verksamhetsanalysen” which is being processed and is ongoing at Lilith Performance Studio, the material consists of various finished and half-finished sculptural works and objects that have accumulated in Eva’s studio over a long period of time. With a move from the well-stocked studio in Stockholm into this art -work-process, not only the physical objects but also the thought processes around them are recycled and create favorable collisions into a new unexplored movement. To help her, she has four actors who drive the process forward in a dynamic choreography.

  Éva Mag’s (b. 1979 in Transylvania, Romania. Lives and works in Stockholm) artistry includes several disciplines, such as sculpture, photography, textile collage, performance and film. She works with stories about the body, both the living body and the body as sculpture, above all in her works with textiles and clay that are built up in interaction with movement. In 2019, Mag participated in Performa 19, New York City, with the performance ”Dead Matter Moves” at Judson Memorial Church. In 2020, Mag held its largest solo exhibition to date, ’There is a plan for this’, at Bonniers Konsthall.
  READ MORE → www.evamag.se

  Anna-Karin Rasmusson – Forsens början (The Rapid’s beginning)
  In Anna-Karin Rasmusson’s video installations and performances, everyday life is clearly present. Not the everyday life that we see, but more the everyday life that we feel and are exposed to. Anna-Karin starts from a painterly expressive image construction and highlights complex feelings of inadequacy, disorientation and empathy.

  In the performance Forsens början (The Rapid’s beginning) she acts herself, in a distorted fictionalized everyday environment where her character constantly tries to stop, repair and counteract a constantly ongoing decay.

  In a layer upon layer technique Anna-Karin Rasmusson (b.1983 in Stockholm where she lives and works) creates video, performance and installations, where her masked character is often found stuck in everyday actions that are repeated time and time again in a recognizable distorted environment as if taken from a painting or a collage. In recent years, Rasmusson’s work has been shown at Bildmuseet i Umeå 2022, Dramaten ( The Royal Theatre) – The unknown 2022, Malmö Art Museum – HEM 2022, Moderna Museet – Modern exhibition 2018.
  READ MORE→ www.anna-karinrasmusson.com

      

NEWSLETTER
@