MIN TOTALA NJUTNING HAR VALTS UT TILL SCENKONSTBIENNALEN 2023
PERFORMANCE KOMMER VISAS PÅ ORIONTEATERN 1-4 JUNI, 2023

Scenkonstbiennalen firar 30 år och är tillbaka där den gick av stapeln första gången, på Dramaten den 30 maj – 4 juni 2023.
http://SCENKONSTBIENNALEN 2023

”Lokalen är klädd från golv till tak med fem ton mjöl, en jättestor deg blir rekvisitan som binder samman de 25 aktörerna.
Degen luktar, kramas, knådas, överlämnas och följer publiken med hem, fastklibbad under skorna.

Sinnligheten i Min totala njutning är påfallande och befriande,
men föreställningen ger också känslan av mardrömmens osäkerhet i det neonblå dunkla ljuset,
med körens mässande och ett operasolo för sopran. Det är vackert, läskigt, totalt njutbart och oförglömligt.

Urvalskommitténs motivering 

SV
EN
 • MIN TOTALA NJUTNING
  Konstnärsduon LILITH (Elin Lundgren & Petter Pettersson) i samarbete med poeten Daniel Mårs
  Performance 1-4 juni, 2023
  Plats: Orionteatern, Stockholm
  ORIONTEATERN

  “Det är vackert, läskigt, totalt njutbart och oförglömligt”

  Performance under Scenkonstbiennalen 2023

  På initiativ av konstnärsduon LILITH (Elin Lundgren & Petter Pettersson) fick poeten Daniel Mårs i uppdrag att skriva fram ett poetiskt universum som skulle ligga till grund för en storskalig performance. I ett nära samarbete har de poetiska byggstenarna fått diktera platsens gestaltning, körstycken, operasolon och de medverkandes koreografier. Med utgångspunkt i Mårs lyrik har kompositören och ljudkonstnären Philip Gleisner komponerat körstycken och elektroakustisk musik. Metoden är en del av Lilith Performance Studios treåriga undersökning där aktörer som inte tidigare arbetat med performance bjuds in för att i nära samarbete med studions konstnärliga ledare, om möjligt, finna oprövade vägar till hur ett liveverk kan arbetas fram.
  Resultatet blev totalperformancen och diktsamlingen MIN TOTALA NJUTNING.  Resultatet blev totalperformancen och diktsamlingen MIN TOTALA NJUTNING som visas på Orionteatern som en del av Scenkonstbiennalen 2023.

  “Min totala njutning är ett tillstånd i glappet mellan ett före och ett efter krisen eller extasen. Individens begär efter förödelse och pånyttfödelse undersöks i relation till kollektivets behov av rituell intimitet och omsorg. Likt ett svedjebruk har allt det gamla bränts för att komma åt något nytt.

  Vi rör oss varsamt i skrevorna mellan erotiska drömmar och sönderfallande verklighet. Det undermedvetna har tagit formen av en ny natur, ett kargt bergslandskap som kladdar fast under fotsulorna. En grupp människor hanterar ofrivilligt den levande organismens olika stadier av transformation. Med ett outsinligt begär mässar kören om förlösningen i den totala njutningen. Händelser och temporaliteter utspelar sig sida vid sida, omlott och utan tid.”

  gör om
  gör om det här
  snabbt och smutsigt

  min totala njutning

  LILITH är konstnärsduon Elin Lundgren (1973) och Petter Pettersson (1972). I performance som berör gemenskap, grupptillhörighet och utanförskap, bygger LILITH sina verk som levande bilder med en absurd humor och ett avklätt dokumentärt berättande. Deras grundton är allmänmänskliga frågor som kärlek, saknad och sorg, drivna av viljan att flytta in i betraktarens medvetande som ett brus och en förhoppning om att förstå vad det handlar om att vara en människa.

  Daniel Mårs är poet  född 1986 och bosatt i Malmö. Mårs poesi berör teman som identitet, kropp, erotik och queerhet. Hans texter tar ofta sin utgångspunkt i erfarenheten av utanförskap och begränsning, och intresserar sig för det icke-normativa diktjagets möjligheter att erövra en plats eller skapa en ny tillvaro. Han har gett ut diktsamlingarna Min Totala Njutning (2022), En berörd park (2022)  Voilà! (2020) och Flockmatrisen (2019) tillsammans med Charlotte Qvandt.

  Philip Gleisner är kompositör och ljudkonstnär, född 1991 och bosatt i Malmö. Efter att ha haft klassisk komposition som inriktning en längre period har idag det elektroakustiska mediet tagit över Gleisners fokus och han komponerar idag för musiker och högtalare i egna och utomstående projekt.

  Idé och koncept: Konstnärsduon LILITH i samarbete med Daniel Mårs
  Text: Daniel Mårs
  Regi/Scenografi/Kostym/Ljus: Konstnärsduon LILITH
  Kompositör: Philip Gleisner
  Opera solist: Paulina Pfeiffer
  Kör: Sopran: Maja Lundmark Alt: Hanna-Maria Strand Tenor: Joar Sörensson Bas: Daniel Åberg
  Pole dancer: Selma Kjesen
  Produktion: Lilith Performance Studio

  Medverkande aktörer: Daniel Mårs, Elin Lundgren, Erik Wall, Elisabet Stengård, Birgitta Hult, Lo Pettersson-Lundgren, Inna Pettersson-Lundgren, Vilma Linton, Selma Kjesen, Filip Jönsson, Axel Berger, Mikael Dahlqvist Fuchs, Olivia Klang, Thomas Hiljeborn, Faïka Ammar, Helena Ricci, Finon Alkabawi, Hanna Knutsson, Irene Stenberg, Louise Zurawski, Kaisa Malmborg, Joakim Carlsson, Alma Edvall Bons, Susanna Edvall Bons

  Performancen uppfördes på  LPS  3 – 19 November, 2022 


  RESCENSIONER:

  ”Min totala njutning” är ett outgrundligt verk, på samma gång poetiskt, skrämmande och vackert. Ungefär som livet självt.
  SVT Kulturnyheterna av Anna Hedelius → www.svt.se/kultur/recension

  ”Min totala njutning” är ett sinnligt allkonstverk av det slag som bara går att se på Lilith, där det möjligas gränser sätts ur spel gång på gång. “Upplevelsen är helt bisarr, som en apokalyptisk drömscen. De överlevande samlas bland ruinerna, i frustration och längtan. Likväl ska den livgivande degen fortsätta knådas, sammanhang byggas, kroppar famnas och mening skapas. Utan att hemfalla åt banala budskap säger verket något väsentligt om det vackra och svåra i att vara människa. Det är ödesmättat och egendomligt trösterikt.”
  Carolina Söderholm → KONSTEN.NET

  ”Lilith Performance Studio är en av de viktiga små egenartade grupper som gör Malmö till landets i särklass mest levande scenstad just nu.” ”När jag vandrar ut i industriområdet igen vet jag inte vad jag sett, mer än att jag varit med om något speciellt; också upplevelsen över att det ordlösa kan vara så …. politisk, filosofisk, existentiell.” 
  Henric Teselius Kristianstadbladet. →KRISTIANSTADSBLADET

  ”Lilith Performance Studio har återigen lyckats skapa en värld som man inte visste var möjlig.” Tor Billgren – Sydsvenskan→SYDSVENSKAN

  ”En konstnärlig fullträff”→ MEZEI.NU

  MER PRESS OM MTN
  → https://www.sydsvenskan.se
  P4 Radio
  → Kulturnytt i P1

 • MIN TOTALA NJUTNING (My Total Pleasure) HAS BEEN SELECTED TO THE PERFORMING ARTS BIENNALE 2023 (SCENKONSTBIENNALEN 2023). 

  THE PERFORMANCE IS SHOWN AT ORIONTEATERN IN STOCKHOLM 1-4 JUNE, 2023
  TICKETS: Scenkonstbiennalen2023-mintotalanjutning

  The Performing Arts Biennale celebrates 30 years and is back where it first started, at Dramaten from 30 May – 4 June 2023.
  https://scensverige.se/min-totala-njutning/

  – The selection committee’s motivation –

  The room is covered from floor to ceiling with five tons of flour, a huge dough becomes the prop that binds the 25 actors together. The dough smells, is hugged, kneaded, handed over and follows the audience home, stuck under their shoes. The sensuality of My Total Pleasure is striking and liberating, but the performance also gives the sense of nightmare uncertainty in the neon blue dim light, with the singing of the choir and an operatic solo for the soprano. It’s beautiful, scary, totally enjoyable and unforgettable.


  MIN TOTALA NJUTNING (MY TOTAL PLEASURE)
  The artist duo LILITH (Elin Lundgren & Petter Pettersson) in collaboration with the poet Daniel Mårs
  Performance: 1-4 JUNE, 2023
  Place: Orionteatern, Stockholm
  ORIONTEATERN

  “It’s beautiful, scary, totally enjoyable and unforgettable”

  On the initiative of the artist duo LILITH (Elin Lundgren & Petter Pettersson), the poet Daniel Mårs was commissioned to write a poetic universe that would form the basis of a large-scale performance. In close collaboration, the poetic building blocks have dictated the design of the place, choral pieces, operatic solos and the choreography of the participants. Based on Mårs’ lyrics, the composer and sound artist Philip Gleisner has composed choral pieces and electroacoustic music. The method is part of Lilith Performance Studio’s three-year investigation where actors who have not previously worked with performance are invited to, in close collaboration with the studio’s artistic director, if possible, find ways to how a live piece can work.

  The result was the total performance and poetry collection MIN TOTALA NJUTNING The result was the total performance and poetry collection MIN TOTAL PLEASURE which is shown at Orionteatern as part of the Scenkonstbiennalen 2023. 

  MIN TOTALA NJUTNING (My Total Pleasure) is a state of being in the gap between a before and an after, the crisis or the ecstasy. The individual’s desire for devastation and rebirth is examined in relation to the collective’s need for ritual intimacy and care. As a slash-and-burn agriculture, all that is old has been burned in order to access something new.

  We carefully move in the crevices between erotic dreams and a crumbling reality. The subconscious has taken the form of a new nature, a barren mountain landscape that sticks to the soles of the feet. A group of people involuntarily manage the transformation stages of a living organism. With an inexhaustible desire, the choir sings of redemption in total pleasure. Events and temporalities unfold side by side, intertwined and without time.

  Do it again
  Do it again
  fast and ditut
  My total pleasure

  LILITH is the artist duo Elin Lundgren (1973) and Petter Pettersson (1972). Through performances that touch on community, group belonging and exclusion, LILITH constructs their works as living images infused with a sense of absurd raw humor and a stripped-down documentary narrative. Their key concerns revolve around universal human issues such as love, loss and sadness, they are propelled by a desire to move into the audience’s consciousness like a disorder, all the while hoping to understand what it means to be a human being.

  Daniel Mårs is a poet born in 1986 and lives in Malmö. Mår’s poetry touches on themes such as identity, body, eroticism and queerness. His texts often take their starting point from the experience of exclusion and limitation, and are interested in the possibilities of the non-normative poetic self to conquer a place or create a new existence.
  He has published the poetry collections: Min totala njutning (2022), Voilà! (2020), Simonillusioner [Simonillusions] (2017). Together with Charlotte Qvandt, he has also written Flockmatrisen [The Flock Matrix] (2019) and En berörd park[A park concerned] (2022).

  Philip Gleisner is a composer and sound artist, born in 1991 and based in Malmö. After having focused on classical composition for a long period, Gleisner’s focus has now shifted to the electroacoustic medium, and he currently composes for musicians and loudspeakers in both his own projects and in external collaborations.

  Idea and Concept: The artist duo LILITH in collaboration with the poet Daniel Mårs
  Text: Daniel Mårs
  Directing/Installation/Costume/Light: Konstnärsduon LILITH
  Composer: Philip Gleisner
  Opera Soloist: Paulina Pfeiffer
  Choir: Soprano: Maja Lundmark Alto: Hanna-Maria Strand Tenor: Joar Sörensson Bass: Daniel Åberg
  Pole dancer: Selma Kjesen

  Participants: Daniel Mårs, Elin Lundgren, Erik Wall, Elisabet Stengård, Birgitta Hult, Lo Pettersson-Lundgren, Inna Pettersson-Lundgren, Vilma Linton, Selma Kjesen, Filip Jönsson, Axel Berger, Mikael Dahlqvist Fuchs, Olivia Klang, Thomas Hiljeborn, Faïka Ammar, Helena Ricci, Finon Alkabawi, Hanna Knutsson, Irene Stenberg, Louise Zurawski, Kaisa Malmborg, Joakim Carlsson, Alma Edvall Bons, Susanna Edvall Bons

  Production: Lilith Performance Studio

  The performance was shown at LPS November 3-19 Nov 2022

  REVIEWS: 

  ””My total pleasure” is an unfathomable work, at the same time poetic, terrifying and beautiful. Much like life itself.”
  Review in Swedish Television Culture News by Anna Hedelius → SVT/KULTURNYHETERNA

  My total pleasure” is a sensuous work of art of the kind that can only be seen on Lilith, where the limits of the possible are thrown out of whack time and time again. “The experience is completely bizarre, like an apocalyptic dream scene. The survivors gather among the ruins, in frustration and longing. Nevertheless, the life-giving dough must continue to be kneaded, connections built, bodies embraced and meaning created. Without falling for banal messages, the work says something essential about the beauty and difficulty of being human. It is fateful and strangely comforting.”  
  Carolina Söderholm – Konsten.net
  KONSTEN.NET

  ”Lilith Performance Studio is one of the important small idiosyncratic groups that make Malmö by far the most vibrant stage city in the country right now.” ”When I wander out into the industrial area again, I don’t know what I’ve seen, other than that I’ve been part of something special; also the experience that the wordless can be so …. political, philosophical, existential” 
  Henric Teselius Kristianstadbladet. →Kristianstadsbladet

  ”Lilith Performance Studio has once again succeeded in creating a world that was not known to be possible.” Tor Billgren – Sydsvenskan →SYDSVENSKAN

  ”An artistic smashing hit”→ https://www.mezei.nu 

  MORE PRESS

  → https://www.sydsvenskan.se
  P4 Radio
  → Kulturnytt i P1

   

NEWSLETTER
@