SV
EN
 • Lilith Performance Studio presenterar
  ANIMAL – en totalperformance av Elin Lundgren och Petter Pettersson
  i samarbete med musikern Cecilia Nordlund.

  PERFORMANCE: 9-11, 16-18, 24 maj, 2019
  ÖPPET: från 19.45-22:30 Sista insläpp 21.30
  BILJETTER: Boka helst genom SMS- 0768 11 26 16 eller https://kulturcentralen.nu/animal Uppge ditt namn och datum du önskar komma och hur många biljetter du vill ha.
  PRIS: Du betalar vad du önskar

  PRESSKONTAKT: Petter Pettersson 0768112616 
  PRESSVISNING: Tisdag 7 maj kl 11.00 på Lilith Performance Studio, Bragegatan 15, Malmö
  Under pressvisningen visas en kortare del av verket, ca 15 min. Därefter ges möjlighet att tala med konstnärerna.
  Vi är mycket tacksamma om ni har möjlighet att meddela hur många som kommer från respektive media/kanal.

  Klicka på bilderna för nedladdning / Click to download
  Foto: Petter Pettersson / Lilith Performance Studio

   

  bild

  Lilith Performance Studio presenterar ANIMAL– en totalperformance av Elin Lundgren och Petter Pettersson i samarbete med musikern Cecilia Nordlund.
  Performance: 9-11, 16-18, 24 maj
  Öppettider: 19:45 – 22:30
  Bokning krävs: Boka via sms: 0768112616 el. mail: https://kulturcentralen.nu/animal
  Publiken bokas in på olika tider från 19:45 – 21:30

  PRESSKONTAKT: Petter Pettersson 0768112616 
  PRESSVISNING: Tisdag 7 maj kl 11.00 på Lilith Performance Studio, Bragegatan 15, Malmö
  Under pressvisningen visas en kortare del av verket, ca 15 min. Därefter ges möjlighet att tala med konstnärerna.
  Vi är mycket tacksamma om ni har möjlighet att meddela hur många som kommer från respektive media/kanal.

  Tänk dig att LEGO skulle ta fram en modell som hette ”rockklubb”. Ett litet paket med allt du behöver för att gå in i fiktionen rockklubb; scen, band, ljud, ljus, bar och publik.
  Inne på Lilith Performance Studio i Malmö står denna modell i skala 1.1.

  Rockklubben med sina outtalade regler, förutbestämda dramaturgi, regisserad spontanitet och inte minst sin tillåtande inställning till dramatiskt överdåd och extatiska tillstånd, är sedan länge en plats där Lundgren och Pettersson trivs och kan känna passionerad gemenskap.
  Med kraftfälten som genereras på en rockklubb vill de synliggöra och samtidigt lösa upp gränsen mellan fiktion och verklighet, aktör och betraktare. I ANIMAL undersöker Lundgren Pettersson vårt behov av följsam grupptillhörighet och rebellisk individualism.

  ANIMAL är ett samarbete med musikern Cecilia Nordlund – https://www.cecilianordlund.com. .Hon är kanske mest känd för sin tid som frontfigur i det alternativa rockbandet Souls på 90-talet. Nu aktuell med bandet Fullmånen från Helvetet som släppte sitt första fulllängdsalbum ”Åska & Blod” nov 2018.Lyssna på deras musik här – https://www.fullmanen.com Nordlund tillsammans med musikerna Christine Owman, Åsa Gjerstad och Irma Svensson går i detta verk in i en fiktiv rockbandspersona. Utöver musikerna medverkar även ett tjugotal aktörer.

  I performance som berör gemenskap, grupptillhörighet och utanförskap, bygger Lundgren och Pettersson sina verk som levande bilder med en absurd humor och ett avklätt dokumentärt berättande.
  Deras grundton är allmänmänskliga frågor som kärlek, saknad och sorg, drivna av viljan att flytta in i betraktarens medvetande som en störning och en förhoppning om att förstå vad det handlar om att vara en människa.

  Lundgren och Petterssons senaste stora performanceverk för en Malmöpublik var ”Island in the Sun” som visades i en hangarliknande byggnad i samarbete med Sommarscen Malmö 2016 och HeadHouse på Lilith Performance Studio 2012.

  PERFORMANCE: 9-11, 16-18, 24 maj, 2019
  ÖPPET: från 19.45-22:30 Sista insläpp 21.30
  BILJETTER: Boka helst genom SMS- 0768 11 26 16 eller https://kulturcentralen.nu/animal Uppge ditt namn och datum du önskar komma och hur många biljetter du vill ha.
  PRIS: Du betalar vad du önskar

  Biljetten måste betalas efter att du fått en bekräftelse, för att bokningen ska vara gilltig.
  Publiken bokas in på olika tider från 19:45-21:30 och kan sedan stanna så länge de vill. Detta för att undvika köer och för att få ett jämnt flöde av publik under kvällen.
  Betalningsinfo och all eventuell övrig information får du vid bokningstillfället.

 • Lilith Performance Studio presents
  ANIMAL – a Major Performance by Elin Lundgren and Petter Pettersson in collaboration with the musician Cecilia Nordlund.
  Date: 9-11, 16-18 & 24 May, 2019
  Open Hours: 19:45 – 22:30

  Click on the images to download


  Image credit: Petter Pettersson/Lilith Performance Studio


  Image credit: Petter Pettersson/Lilith Performance Studio

  bild
  Image credit: Petter Pettersson/Lilith Performance Studio


  Image credit: Petter Pettersson/Lilith Performance Studio

  Imagine that Lego would produce a model called “rock club”. A small package of everything you need to enter the fiction, rock club; stage, a band, sound, light, bar and audience.
  Inside Lilith Performance Studio in Malmo, this rock club model is now built up in scale 1.1.

  The rock club with its unspoken rules; predetermined dramaturgy, directed spontaneity and, not least, its permissive attitude to dramatic excesses and ecstatic states, has long been a place where Lundgren and Pettersson thrive and can feel passionate fellowship with.
  With the power fields generated at a rock club, they want to make visible and simultaneously dissolve the boundary between fiction and reality, actor and viewer. In ANIMAL, Lundgren and Pettersson examine our need for accommodative group affiliation and rebellious individualism.

  ANIMAL is collaboration with the Malmo based musician Cecilia Nordlund – https://www.cecilianordlund.com.. She is maybe best known as the front figure in the alternative rock band Souls in the 90s.
  Now she is current with the band Fullmånen från Helvetet (Full Moon from Hell) who released their first full-length album “Åska & Blod” (Thunder & Blood) Nov 2018. Listen to their music here – https://www.fullmanen.com Nordlund together with the musicians Christine Owman, Åsa Gjerstad and Irma Svensson enter this work as a fictitious rock band persona. In addition to the musicians, over 20 participants will also participate in the performance piece.

  In performance related to fellowship, group affiliation and exclusion, Lundgren and Pettersson build their works as living images with an absurd raw humor and a bare
  documentary narration.
  Their base tone is universal issues such as love, loss and grief, driven by the desire to move into the viewer’s consciousness as a disturbance and a hope of understanding what it is about being a human being.
  Lundgren and Pettersson’s last performance piece for a Malmo audience was ”Island in the Sun” that was shown in a hangar-like building in collaboration with Sommarscen Malmö 2016 and HeadHouse at Lilith Performance Studio 2012.

  Date: 9-11, 16-18 & 24 May, 2019
  Open Hours: 19:45 – 22:30 The audience will be booked in different time slots from: 19:45 – 21:30
  BOOK YOUR TICKET by text message to +46 (0)768112616 or mailing to: https://kulturcentralen.nu/animal Write you name and date and how many tickets you want.
  Price: PAY-WHAT-YOU-WISH
  The ticket(s) must be paid after you have received a confirmation, to be valid. You get all further information needed when you book.Loading