MOLLY LOWE – GAME ON IN TWO PARTS – TOTAL MEGA PERFORMANCE 10 – 20 OCT & PERFORMANCE INSTALLATION 20 OCT – 18 NOV


GAME ON DOCUMETATION -LONG VERSION

GAME ON DOCUMETATION – SHORT VERSION

GAME ON ( Shown in two parts)
MOLLY LOWE 

GAME ON – MEGA PERFORMANCE: 6 – 20 OCT, 2018
GAME ON – PERFORMANCE INSTALLATION: 27 OCT -18 NOV


SV
EN
 • Under hösten 2018 visades megaperformancen GAME ON under fem kvällar i oktober och efterföljdes av en performanceinstallation som pågick fram till den 18 november.

  I GAME ON del 1  omvandlades Lilith Performance Studio till en gravlik idrottsarena, ett surrealistiskt mardrömsspel där en fotbollsmatch på ett överdimensionerat bordsspel, med tjugo spelare i naturlig storlek, utgjorde ramen. “Operatic halftime shows”, shamanistiska ceremonier, 2 lagmaskotar som peppade upp respektive lags publik och blodiga uppgörelser avlöste varandra under matchens gång.
  GAME ON belyser förhållandet mellan att vara åskådare och deltagare, konsument och samhällsmedborgare och samtidigt undersöker den vår tävlingsinstinkt, vår lojalitet till ”laget” och våldet som kommer ut ur det.

  I GAME ON del 2, performanceinstallationen gick besökarna in i lämningarna efter en våldsam match, förbi de tomma försäljningsbåsen och vidare in i arenan, där blodiga, sargade spelare hängde kvar på sina stänger efter sista ronden i spelet. Huvudaktörerna, lagmaskotarna, var kvar på arenan, som i en evighetsloop fast i sina egna minnen. På bildskärmarna snurrade fortfarande videomaterial från matchen med jinglar och spelarpresentationer. Ur högtalarna ljöd pepmusiken och hejarropen.

  Molly Lowes (f.1983, California) bildvärld hämtar kraft underifrån, i det mörka, dystopiska och tar avstamp i obekväma känslor och begränsningar som är kopplade till att leva i en mänsklig kropp. Med ett lekfullt och direkt förhållningssätt till skulptur-, bild-, film- och ljudmaterial bygger hon en egensinnig estetik som hugger tag i vår direkta samtid och ifrågasätter den hyper voyeuristiska kultur vi lever i.
  Som första institution i Norden får Lilith Performance Studio nu äran att samarbeta med denna sällsynt begåvade konstnär runt ett verk som blir hennes största hittills. Läs mer om Molly Lowe: http://molly-lowe.com/

  GAME ON del 1: Under hösten omvandlades Lilith Performance Studio  till en gravlik idrottsarena i totalperformancen GAME ON av den amerikanska konstnären Molly Lowe.
  GAME ON var ett surrealistiskt mardrömsspel där en fotbollsmatch på ett överdimensionerat bordsspel, med tjugo spelare i naturlig storlek, utgjorde ramen.

  “Operatic halftime shows”, shamanistiska ceremonier, maskotar och blodiga uppgörelser avlöste varandra under matchens gång där publiken var med på åskådarplats och som spelare i matchen. Performancen belyste förhållandet mellan att vara åskådare och deltagare, konsument och samhällsmedborgare och samtidigt undersöker den vår tävlingsinstinkt, vår lojalitet till ”laget” och våldet som kommer ut ur det.Läs mer om konstnären:  http://molly-lowe.com

  Kritikerröster om GAME ON:

  GAME ON” är som att kliva in i Star Wars-galaxens mest flippade idrottsarena, där fotbollens dramaturgi möter antikens gladiatorspel.”
  I hennes videoverk och installationer finns en halkande, dinglande kroppslighet som åtrår, snärjs och kämpar i en klaustrofobisk intimitet. Det är ingen slump att Louise Bourgeois nämnts i sammanhanget. Likt de groteska skådespelens överstepräst, Paul McCarthy, rör sig Lowe i glipan mellan form och formlöshet, det lockande och frånstötande. Freuds unheimliche-begrepp är bara förnamnet när hon gör det välbekanta kusligt främmande.
  Carolina Söderholm / SYDSVENSKAN

  Vi viftar med vårt glitter, tutar i våra vuvuzelor och när matchen börjar och de första benen knäcks fylls upphetsningen äntligen med mening. Det viktiga är inte att vinna, utan att blodet flyter.
  … ändå får det oss att nyktra till på ett ögonblick – som om vi avslöjats mitt i extasen hos någon galen sekt eller på ett fascistiskt valmöte.
  Det har vi ju inte. Vad vi gjort är att vi duktigt spelat våra roller i en ritual som ställt oss mitt på gränsen mellan de främsta arterna av mänsklig hysteri: politiken, religionen, idrotten.
  Dessa tre. Och värst av dem är idrotten.
  Dan Jönsson DAGENS NYHETER

  Kanske är det så att ”GAME ON” fångar nutidens villkor mitt i prick: en uppmärksamhetsekonomi med ett ständigt ökande larm, som när rökmaskinerna slutat spruta visar sitt sorgliga innehåll: en tomhet som bara väntar på att fyllas av nästa till intet förpliktigande debattrond.
  Hos Molly Lowe och Lilith är resan till den slutsatsen lika blodig som maffigt underhållande.”
  Anders E Larsson / KRISTIANSTADSBLADET

  RECENSIONSLÄNKAR:
  DAGENS NYHETER: https://www.dn.se/kultur-noje/konstrecensioner/konstrecension-blodet-sprutar-i-hamningslos-performance/
  KUNSTKRITTIKK
  http://www.kunstkritikk.se/kritikk/amerikansk-grotesk/?d=se
  SYDSVENSKAN: https://www.sydsvenskan.se/2018-10-07/magnifik-blodtorst-tranger-in-i-margen?utm_source=fb&utm_term=383ac370-9aa4-5396-add8-825b153d8246&utm_medium=list-bottom&utm_campaign=ushares
  KRISTIANSTADSBLADET: http://www.kristianstadsbladet.se/kultur/fargstarkt-drama-mitt-i-var-tid/

  Övrig press om GAME ON:

  P1 KULTURNYTT:

  FIN ARTIKEL I SYDSVENSKAN 4 Oktober: https://www.sydsvenskan.se/2018-10-04/fotbollsspel-blod-och-manskliga-dockor-intar-lilith
  SKÅNSKADAGBLADET 5 oktober https://www.skd.se/2018/10/05/nutidskaos-utforskas-pa-sportarenan/
  ARTIKEL I KRISTIANSTADBLADET:


 • During the fall 2018 Lilith showed the mega performance GAME ON  during 5 night in October and the following performance installation GAME ON until Nov 18th.

  GAME ON part 1- the mega performance.

  Lilith Performance Studio has transformed into a tomb like sports arena with a giant life sized Foosball court. The performance GAME ON by Molly Lowe is a surreal nightmare of a game that ultimately makes us question our own involvement and the relationship between being a spectator and participant, consumer and citizen.
  From operatic halftime shows, to shamanistic mascot ceremonies, and gory showdowns, Lowe is also questioning the competitive nature of our allegiances, and the violence that derives from that.

  GAME ON part 2 – the performance installation.

  The visitors enter the remains of a violent game, passing the empty sales booths and further into the arena, where bloody, lacerated players is still hanging on their bars after the game’s last round.
  The main characthers – the two team mascots, are left inside the arena, stuck in a perpetual loop and their on memories. On the video screens, footage from the game is still twirling with jingles and presentations of the players. From the speakers the pep music and the cheering are pumping load. 

  GAME ON makes us question our own involvement and highlights the relationship between being spectator and participant, consumer and citizen. At the same time, it examines our competition instinct, our loyalty to the “team”, our need to consume conflicts and the violence that derives from that.

  Molly Lowe’s (b.1983, California) imagery retrieves power from below, and originates in uncomfortable feelings and limitations that are associated with living in a human body today. With a playful and direct approach to sculpture, video, film, performance and sound, Lowe builds an idiosyncratic aesthetic that grabs our immediate present and questions the hyper voyeuristic culture we live in.

  As the first institution in the Nordic countries, Lilith Performance Studio is honored to collaborate with this exceptional emerging artist around a work that will be her biggest ever so far.Read more about the artist: http://molly-lowe.com/ https://lilithperformancestudio.com

  Art Critics’ voices on GAME ON:

  Game on” is like stepping into the Star Wars galaxy’s most flipped sports arena, where the dramaturgy of football meets antique gladiator games. Everyone who bawls on the sidelines knows that even the most innocent game can awaken the most primitive feelings”
  In Lowe’s video work and installations, it exists a sliding, entrapping physicality that desires, entangles and struggling in a claustrophobic intimacy. It is no coincidence that Louise Bourgeois was mentioned in the context. Like the highest priest of the grotesque, Paul McCarthy, Lowe moves in the slip between form and formlessness, the enticing and repulsive. Freud’s unheimliche concept is just the first name when she makes the familiar creepy unknown.
  Carolina Söderholm / SYDSVENSKAN

  We wave with our glitter, horn in our vuvuzelor, and when the game begins and the first legs break finally the excitement rises with meaning. The importance is not to win, but that the blood will flow. … nevertheless, it makes us sober up in a second – as if we were exposed in the midst of ecstasy or a fascist election.
  But we haven’t. What we have done is that we are proficient played our roles in a ritual that put us right on the border between the main species of human hysteria: politics, religion, sports.
  These three. And the worst of them is sport.”
  Dan Jönsson DAGENS NYHETER

  “Maybe, “GAME ON” captures our time’s conditions right on the spot: an attention economy with an ever-increasing noise, like when the smoking machines stop spraying, their sad content show: an emptiness just waiting to be filled by the next to no mandatory debate round.
  At Molly Lowe and Lilith, the ride to that conclusion is as bloody as magnificently entertaining.
  Anders E Larsson // Kristianstadsbladet

  READ THE ART REVIEW IN KUNSTKRITIKK IN ENGLISH: http://www.kunstkritikk.com/kritikk/american-grotesque/

   


 

 Loading