Laura Lima – The AbstractionLaura Lima
The Abstractionan art museum run by children
August 28th – September 14th, 2014

 


EN
SV
 • ” – I am an 11 year-old boy, and my name is Lo!  The artist Laura Lima from Brazil has asked me to run an art museum at Lilith Performance Studio where the staff is children.

  We are ten children in middle age, who will run a real art museum with guided tours and a cafe. 🙂

  At our museum I have put together an exhibition of abstract art focused on geometry and optical illusions that I find interesting.  I have borrowed all paintings and prints from Ystad’s Art Museum and Malmö Art Museum. I have chosen from their collections within certain categories, as they should hang.

  The whole thing is called The Abstraction

  LO:)  

  Director of the art museum

   

  In the fall 2014 Lilith Performance Studio presented a brand new site-specific performance installation in collaboration with the Brazilian artist Laura Lima. It is the first time that Laura Lima produces and presents an entirely new work in Scandinavia.

  During three weekends in August and September Lilith Performance Studio was transformed in to an art museum which were entirely run by children between 7 -12 years.

  Laura Lima chose Lo 11 years, to build and operate a fully functioning art museum along with ten other children.
  Lo was assigned to recruit staff through audition, curate the exhibition of abstract art borrowed from Ystad and Malmo art museum’s collections, to hang the exhibition and figure out how an art museum works and what The Abstraction art museum would contain.

  Lo’s staff were trained during three occasions before the opening and they became responsible for the entrance, guard the exhibition, the guided tours, and to run the café.
  In the work, the visitors became an essential part of the mental and geometrical scale displacement.

  Laura Limas art is defined by a fascination of the complexity in social relations and in everyday human behavior. Lima creates actions with the human body as working material. She uses the body as part of a larger whole, and connects it to or contrasting it against objects or situations.Tranquil dramatic changes and corrections to what we are used to see pervades her work. Lima herself never acts in her art pieces; instead, she chooses characters to perform her dramaturgical tasks.

  Laura Lima is born in 1971 in Governador Valadares, Brazil, and is one of the country’s prominent artists. She lives and works in Rio de Janeiro.This year she received the prestigious art prize the Bonnefanten Award 2014. She is current with two solo exhibitions: shown at the Bonnefantenmuseum in Maastricht and at Bonniers Konsthall in Stockholm this fall.

  The Museum Staff:
  Director: Lo Pettersson Lundgren
  Entrance: Ida Wästerfors, Jakob Liljenström
  Guides and guards: Esmeralda Vall, Alva Brandt, Rakel Wessman, Sixten Larsson
  Café: Amina Shanableh Holm, Ella Harborg Hallman,Molly Bryder

  The Exhibition text by Lo Pettersson- Lundgren
  The Director of The Abstraction

  Welcome to the exhibition THE ABSTRACTION!

   I am doing an exhibition with abstract art because you can be free, free to do what you want, that you can believe, BELIEVE IN ART, and to think whatever you want about the paintings.My thought is; it is not a thing that the artists are painting, not a tree, not a dog, not a house.
  He/ she is in a way painting their feelings.

  Bright and colorful paintings: happy feelings.
  Black and white and dull colors: tired / dead feelings.
  Dark colors: angry, sad, and frighten feelings.

  THE ABSTRACTION consists of five different walls / categories where we have hung paintings and graphical prints by 29 artists. I have divided the images so that all is not hanging helter-skelter.

   The five categories:

  The Blue wall: All paintings that are the most blue.
  The Red wall: All paintings that are the most red (Just one picture).
  The Illusion / Geometry wall: Paintings with illusions or forms.
  The Other wall: Other abstract paintings and sculptures.
  The Bertil and Birgitta wall: We have taken all the paintings / prints and sculptures from Bertil Herlow Svensson and Birgitta Westberg. You’re probably wondering why I put together Bertil and Birgitta …Well that’s because their works are similar and that the names fit so well together.

   Welcome honored guests to Malmö’s new museum!

  Kind Regards

  LO – Director of the Art Museum 🙂

   

  Press about The Abstraction
  Review in DN (in Swedish) – DN – Laura Lima
  Review in SDS ( In Swedish) – SDS – Carolina Söderholm

  Article in Bolla.se Lo-11-driver-konstmuseum-

  View more stills –FACEBOOK – LIlith Performance Studio – PHOTOS

   

   

 • – Jag är en kille på 11 år och jag heter Lo! Jag har fått i uppgift av konstnären Laura Lima från Brasilien att driva ett konstmuseum på lilithperformancestudio där personalen endast ska bestå av barn.

  Vi är tio barn i medelåldern som ska driva ett riktigt konstmuseum med guidade visningar och café.:)

  På vårt museum har jag satt ihop en utställning med abstrakt konst inriktad på geometri och synvillor som jag tycker är intressant. Samtliga målningar och grafiska tryck har jag lånat av Ystad konstmuseum och Malmö konstmuseum. Jag har valt ut i deras samlingar i vissa kategorier som de ska hänga.

  Allt ihop heter: The Abstraction

  Välkomna!

  LO 🙂
  Direktör för konstmuseet. “

  Lilith Performance Studio öppnade hösten 2014 med ett helt nytt platsspecifik liveverk i samarbete med den brasilianska konstnären Laura Lima.
  Det är första gången som Laura Lima producerar och visar ett helt nytt verk i Skandinavien.

  Under tre helger i augusti september omvandlades Lilith Performance Studio till ett konstmuseum som helt drevs av barn mellan 7-12 år.

  Laura Lima utsåg 11 åriga Lo till att starta upp och driva ett fullt fungerande konstmuseum tillsammans med 10 andra barn. Lo fick i uppdrag att rekrytera personal via audition,
  kuratera utställningen med abstraktkonst inlånad från Ystad och Malmökonstmuseums samlingar, hänga utställningen och fundera ut hur ett konstmuseum fungerar och vad
  The Abstraction konstmuseum skulle innehålla.

  Hans personal lärdes upp under tre tillfällen innan öppningen och blev ansvariga för entrén, vakta utställningen, guidade visningar av konsten samt driva café.
  I detta verk blev betraktarna en väsentlig del av den mentala och geometriska skalförskjutningen.

  Laura Limas konst definieras av en fascination för komplexiteten i sociala relationer och i vardagligt mänskligt beteende. Lima skapar skeenden med den mänskliga kroppen som arbetsmaterial.
  Hon använder den som en del av en större helhet, ansluter den till eller kontrasterar den mot objekt eller situationer. Stillsamt dramatiska förändringar och korrigeringar av det vi är
  vana att se genomsyrar hennes verk. Laura Lima agerar aldrig själv i sina verk, istället utser hon huvudpersoner att utföra sina dramaturgiska uppgifter.

  Laura Lima är född 1971 i Governador Valadares, Brasilien och är en av Brasiliens tongivande konstnärer. Hon bor och arbetar i Rio de Janeiro

  I år mottog hon det mycket prestigefyllda konstpriset the Bonnefanten Award 2014, och är även aktuell med en separatutställning på Bonnefantenmuseum i Maastricht, Nederländerna
  och på Bonniers Konsthall nu i höst.

  Musei personal:
  Direktör: Lo Pettersson Lundgren
  Entré: Ida Wästerfors, Jakob Liljenström
  Guider och vakter: Esmeralda Vall, Alva Brandt, Rakel Wessman, Sixten Larsson
  Café: Amina Shanableh Holm, Ella Harborg Hallman, Molly Bryder

  Utställningstext av Lo Pettersson- Lundgren
  Direktör för The Abstraction

  Välkommen till utställningen THE ABSTRACTION!

  Jag gör en utställning med abstract konst för att man kan va fri, fri att göra vad man vill,
  att man får tro, TRO PÅ KONSTEN, och tycka vad man vill om tavlorna.

  Min tanke är att det är ingen sak som konstnären målar, inte ett träd, inte en hund, inte ett hus.
  Han/hon målar på ett sätt av sina känslor.

  Ljusa och färgglada målningar: glada känslor.
  Svartvita och matta färger: trötta/döda känslor.
  Mörka färger: arga, ledsna och rädda känslor.

  THE ABSTRACTION består av fem olika väggar/kategorier där vi har hängt upp målningar och grafiska tryck av 29 konstnärer.
  Jag har delat upp bilderna i kategorier för att allt inte ska hänga huller om buller.

  De fem kategorierna: Blå väggen: Alla tavlor som är mest blåa.
  Röda väggen: Alla tavlor som är mest röda (Bara en tavla).
  Synvillor/Geometri: Tavlor med synvillor eller former.
  Övrigt väggen: Övriga abstrakta tavlor och skulpturer.
  Bertil och Birgitta väggen: Vi har tagit alla målningar/tryck och skulpturer från Bertil Herlow Svensson och Birgitta Westberg.
  Du undrar säkert varför jag satt ihop Bertil och Birgitta… Jo det är för att deras verk liknar varandra och sedan passade namnen så bra ihop.

  Välkomna ärade gäster till Malmös nya museum!

  MHV

  LO – Direktör för konstmuseet 🙂

  Press om The Abstraction:

  Recension i DN – Dan Jönsson om Laura LIma
  Recension Sydsvenskan om  The Abstraction – sydsvenskan.se/kultur
  Kulturnytt om The Abstraction. Lo och Laura berättar.
  Artikel i Bolla.se Lo-11-driver-konstmuseum-

  Se fler bilder – FACEBOOK – LIlith Performance Studio – PHOTOS

   


 Loading