Elin Lundgren & Petter Pettersson – Island in the Sun

  [/slide]

Image credit: Tomas Gilljam and Sanna Dolck

Elin Lundgren & Petter Pettersson
Island in the Sun
Performance: 4-7 August, 2016


SV
EN

 • Elin Lundgren & Petter Pettersson
  Island in the Sun
  Performance: 4-7 augusti, 2016
  Adress: Ystadsgatan 53 H

  Medverkande: Lo Pettersson – Lundgren, Elisabet Stengård, Ingrid Bogren, Lena Kronberg, Daniel Mårs, Kristofer Jönsson, Vilija Židovainytė, Louise Zurawski, Susanne Larsdotter, Selma Kjellsson, Sandra Stjernfeldt, Ella Harborg, Ida Wästerfors, Herkules Jansson, Helena Hägg, Oskar Larsson, Bitte Holm, Mikaela Eriksson, Mihaela Jekić, Anna Lundén, Louise Vainikainen, Anya Soldatenko, Celis Melian, Erik Wall, Birgitta Hult, Irene Stenberg, Petter Pettersson, Elin Lundgren

  Längtan efter tillhörighet, att vara en del av något större, att synas och att bli sedda är tankar som Elin Lundgren och Petter Petterssons har utgått ifrån i arbetet med – Island in the Sun.
  I en hangarliknande lokal bjuds publiken in en och en i en jämn ström, till ett oförutsägbart socialt sammanhang, där de är fria att stanna så länge de vill.

  Publik och aktörer bär beiga huvor som gör alla i lokalen ansiktslösa. Som betraktare vet man inte säkert vilka som är medverkande och vilka som är publik.
  I den del av verket som är förutbestämd rör sig en grupp på ca 30 personer, som på räls mellan ett antal givna platser. Då och då skattar de högljutt utan någon påtaglig anledning rakt ut i rummet. En yngling vandrar runt och spelar munspel utan melodi och utan avbrott.
  I osäkerheten som uppstår i vilka som är aktörer och publik föds nya oförutsägbara kreativa utspel från publiken. Det blir svårt att avgöra vad som är förutbestämt och inövat och vad som sker där och då i stunden. Delar av publiken ansluter sig till den kringvandrande gruppen, andra skapar egna soloberättelser.

  Lundgren och Pettersson har arbetat tillsammans med bild- och scenkonst i olika former sedan 1999 och är grundare till publik- och kritikerrosade Lilith Performance Studio i Malmö. Island in the Sun är deras största samarbete någonsin.

  I arbeten som berör utanförskap, våld och misslyckanden bygger de sina verk som levande bilder med en absurd rå humor och ett avklätt dokumentärt berättande. Lundgrens och Petterssons intention är tydligt politisk utan att för den skull staka ut någon korrekt eller säker väg. Deras gemensamma beröringspunkt ligger i det skeva och ofullbordade. De belyser båda allmänmänskliga frågor om saknad och sorg i sina respektive konstnärskap.

  Island in the Sun visades första gången i samarbete med Sommarscen Malmö och Lilith Performance Studio i Malmö 4-7 augusti 2016. Verket var öppet för publik 3 tim under 4 kvällar

  PRESS OM ISLAND IN THE SUN
  Recension av Thomas Millroth i Sydsvenskan: http://www.sydsvenskan.se/2016-08-06/planlost-performance
  SR P1 om Island in the Sunhttp://sverigesradio.se/
  Fin text om Island in the Sun i Omkonsthttp://www.omkonst.com/16-island-in-the-sun-lilith.shtml
  Skånskan om Island in the Sun: http://www.skd.se/
  Kopenhagen.dk om Island in the Sun:http://kopenhagen.dk/4-dages-performance-fra-lilith-performance-studio/
  Nöjesguiden om Island in the Sun: http://ng.se/artiklar/tips-pa-scenkonst-i-malmo-island-in-the-sun
  Sydsvenskan om Island in The Sun: http://www.sydsvenskan.se/2016-08-03/en-paradiso-dar-alla-ar-lika
  RECENSION I DN av pressvisningen den 2 augusti (där 10 min av verket visades) 
  http://www.dn.se/kultur-noje/scenrecensioner/island-in-the-sun-pa-lilith-performance-studio/


 • Elin Lundgren & Petter Pettersson
  Island in the Sun
  Performance: 4-7 August, 2016

  Participants:  Lo Pettersson – Lundgren, Elisabet Stengård, Ingrid Bogren, Lena Kronberg, Daniel Mårs, Kristofer Jönsson, Vilija Židovainytė, Louise Zurawski, Susanne Larsdotter, Selma Kjellsson, Sandra Stjernfeldt, Ella Harborg, Ida Wästerfors, Herkules Jansson, Helena Hägg, Oskar Larsson, Bitte Holm, Mikaela Eriksson, Mihaela Jekić, Anna Lundén, Louise Vainikainen, Anya Soldatenko, Celis Melian, Erik Wall, Birgitta Hult, Irene Stenberg,Petter Pettersson, Elin Lundgren

  The desire for belonging, being part of something bigger, to be seen and to be locked at are thoughts that Elin Lundgren and Petter Pettersson have used as their starting point in their work with –  Island in the Sun.
  Inside a hangar-like space the audience are invited one by one in an even flow, to an unpredictable social context in which they are free to stay as long as they wish.

  Spectators and participants are all wearing beige hoods which makes everyone inside the space faceless. As a viewer, you never know for sure which ones are participating and which ones are the audience.
  In the part of the piece that is predetermined, a group of 30 people is moving, as on rails between a number of given places. Now and then the group suddenly burst out load in a joint laughter without any apparent reason, straight out inside the space. A youth wanders around and plays the harmonica without melody and without interruption.

  In the uncertainty that arises which ones are the actors and which one are the audience, a new unpredictable creative initiatives are born from the audience. It becomes difficult to decide what is predetermined and rehearsed and what happens there and then in the moment. Parts of the audience joins the itinerant group, others create their own solo stories.

  Lundgren and Pettersson have worked in different forms of visual- and performing arts since 1999, they are the founders of the acclaimed Lilith Performance Studio in Malmo. With Island in the Sun they do their largest collaboration ever.In works that touches upon alienation, violence and failures they accumulate their pieces like living pictures. An absurd raw humor encounters a bare documentary narration. Lundgren and Pettersson’s intention is obviously political but without pointing out a certain direction. Their common interest lies in the warped and unfulfilled. Both throw light upon universal questions about loss and sorrow in their respective artistry.

  Island in the Sun was shown for the first time in cooperation with Sommarscen Malmö and Lilith Performance Studio, Malmo  between 4-7 August 2016.
  The work was open to the public 3 h for 4 nights


 Loading