Angelica Mesiti – The Colour of Saying


Angelica Mesiti
The Colour of Saying
Performance: March 12-14, 20-21, 2015
Time: 7pm -9pm
Place: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15, Malmö

Participants
Dancers: Rolf Hepp, Jette Nejman
Percussionists: Viktor Feuk, Tomas Erlandsson
Choir: The Sign language choir from Önnestad folk high school.
Conductor: Ingegerd Nyborg

The Colour of Saying is a co-production with Cullberg Balett.


SV
EN
 •  

  “- It is only when the higher mind is opened that we really begin to ‘hear’”

  Lilith Performance Studios år inleds med den australiensiska konstnären Angelica Mesiti. I sin första solo visning i Skandinavien har hon i samarbete med dansare, musiker och en teckenspråkskör arbetat fram The Colour of Saying på Lilith Performance Studio.

  I The Colour of Saying använder Angelica Mesiti icke verbal kommunikation
  och kroppsspråk för att förmedla mening och undersöker poetiskt idén om att ’tala med händerna’. Här arbetar hon med människor från vitt skilda bakgrunder och ser gestspråket som det centrala i verket och samtidigt föreslår hon andra sätt att förhålla sig till rörelse, musik och tystnad.

  Publiken bjuds in i en installation av monumentala trappskulpturer som både fungerar som scen och sittplatser, där blir alla aktiva levande element i ett outforskat vitt landskap.

  Ur minnet hämtat från kroppen framför två äldre balettdansare en pas de deux ur baletten Svansjön, utan musik och med bara händerna, de följs av två trumslagare som improviserar fram ett musikstycke utan instrument. Under tystnad sjunger en teckenspråkskör Serenade to music.
  Texten i Serenade to music är utgångspunkten i The Colour of Saying och är en poetisk meditation över det omöjliga att som dödlig höra sfärernas musik som skapas av planeternas rörelser. ”Det är först när våra själar släpps fria som vi kan höra den himmelska musiken”.

  Angelica Mesiti (f. 1976 i Sydney, Australien, hon bor och arbetar i Paris och Sydney) använder filmiska konventioner och ett performativt språk i sina videoverk som ett sätt att bemöta de specifika förhållandena på en given plats. Tidigare projekt har fokuserat på traditionell musik, dans och muntligberättar tradition.
  I hennes senaste verk The Calling arbetade hon med olika samhällen som praktiserar en historisk form av kommunikation genom visslingar.
  I The Colour of Saying fortsätter hennes undersökning i möjligheterna till icke muntlig kommunikation och breddar perspektiven till mänskliga interaktioner.

  Artist Homepage
  Lilith Facebook Event

  LYSNNA PÅ FINT REPORTGAE OM PERFORMANCEN PÅ P1- KULTURNYTT

 • “- It is only when the higher mind is opened that we really begin to ‘hear’”

  Lilith Performance Studio’s year begins with the Australian artist Angelica Mesiti. In her first solo show in Scandinavia she has in collaborated
  with dancers, musicians, and a sign language choir create The Colour of Saying.

  In The Colour of Saying Angelica Mesiti uses nonverbal communication
  and body language to convey meaning and poetically explores the idea of ‘speaking with the hands’.
  Working with people from a range of backgrounds she looks at ‘gestural languages’ as the central focus of the work and at the same time,
  she suggests other ways of relating to movement, music and silence.

  The audience is invited to move around in an installation of monumental staircases, like sculptures that are both stages and seating,
  where all become live elements inside an unfolded white landscape.

  From their body memory, two older ballet dancers ‘dance’ a pas de deux from the ballet Swan Lake, without music and using just their hands, they are followed by two percussionists who improvises a piece of music without instruments.
  In silence, a sign language choir ‘sings’ the choral piece Serenade To Music.
  These lyrics are the starting point of The Colour of Saying and are a poetic meditation on the impossibility of hearing the ‘music of the spheres’
  made by the movement of the planets while confined to our imperfect physical bodies.
  “- It is only when the higher mind is opened that we really begin to ‘hear’”

  Angelica Mesiti’s (b.1976 in Sydney Australia and currently lives and works in Paris and Sydney) video works use
  cinematic conventions and performance languages as a means of responding to the particularities of a given location, its history,
  environment and communities. Past projects have focused on traditional music, dance performance and oral story telling traditions.
  In her last project The Calling she worked with communities that practice an ancient form of whistled language.
  The Colour of Saying continues her interest in the possibilities of non oral communication, adapted methods of expression
  and in looking at a wider spectrum of human interactions.

  www.angelicamesiti.com
  Lilith Facebook Event

  LISTEN TO NICE INTERVIEW WITH ANGELICA MESITI ON SWEDISH RADIO (first part in Swedish)


 Loading