YOU ARE INVITED
Lilith’s 10th anniversary – a serie of ten unique dinner performances
September – December 2017

PRESSKONTAKT: Petter Pettersson 0768112616 ELin Lundgren 0735847010

Klicka på bilderna för att ladda ner/ click on the images for download

SV
EN
  bild
  Image credit: Tomas Gilljam/Lilith Performance Studio. Still from: “The Night Watch” by Myriam Laplante 2013 at Lilith Performance Studio

  bild
  Image credit: Petter Pettersson/Lilith Performance Studio. Still from “Enough About You” by Einat Amir 2011 at Lilith Performance Studio

  bild
  Image credit: Petter Pettersson/Lilith Performance Studio Still from: “Spirits at the Ball” by Odun Orimolade 2015 at Lilith Performance Studio


  bild
  Image credit: Petter Pettersson/Lilith Performance Studio. Still from: “Think Less – Feel More” by Icelandic Love Corporation 2011 at Lilith Performance Studio

  bild
  Image credit: Tomas Gilljam/Lilith Performance Studio. Still from: “The Night Watch” by Myriam Laplante 2013 at Lilith Performance Studio • YOU ARE INVITED
  Lilith fyller 10 år!
  september – december 2017

  Lilith 10-årsjubilerar med 10 performancemiddagar!

  Världens första och enda performancestudio för bildkonstnärer fyller 10 år och är mer levande än någonsin. Sedan starten 2007 har Lilith skapat över 45 storskaliga soloproduktioner och engagerats i mängder av inspirerande samarbeten och curatoruppdrag världen över. Lilith kommer fira detta i höst med tio högst annorlunda performancemiddagar av 5 älskade konstnärer ur Liliths historia.

  Mycket har förändrats på den internationella konstscenen under de tio år som Lilith Performance Studio har verkat. 2007 var performance en marginell konstform, idag är den det absolut hetaste och något som alla konstarbetare måste förhålla sig till.Världen har äntligen vaknat och insett att vi behöver levande konst.
  Lilith Performance Studio skapades för att konstnärerna Elin Lundgren och Petter Pettersson såg att det fanns en outforskad potential i performancekonsten. De ville se vad som skulle komma ut om man gav bildkonstperformance samma produktionsförutsättningar som annan scenkonst får, men med produktionstänket från bildkonstvärlden. Delar av inspirationen hämtade de från Rooseum i Malmö och hur man där jobbade med stora soloutsällningar. Målet var att kompromissa minimalt. Allt skulle vara möjligt.

  Publiken har genom åren fått gå in i vitt skilda världar för att ta del av liveverken på Lilith. Studion har omformats i minsta detalj för varje nytt konstnärssamarbete. Besökarna har bl.a. upplevt; En abstrakt färgexplosion där hela lokalen bäddats in i färg; En 11 årig pojke som öppnade och drev ett konstmuseum med personal bestående av 10 barn; 100 kvinnor sminkade som misshandlade uppställda mitt i lördagsrusningen på Gustav Adolfs torg; En lokal fylld av 10 ton sopor där besökarna fick gå längs smala stigar; En identisk kopia av en bakgård i Brooklyn där nio unika performancemässor hölls med ett femtiotal ”predikanter”; En levande skräckfilm i den skånska bokskogen; Fyrtio stickare på ett sluttande plan i ett möte med ett death metalband.

  Liliths 10-årsjubileum är en serie performance med titeln – YOU ARE INVITED, som löper från september till december, alla med samma utgångspunkt; en middag för 150 personer. Varje konstnär är helt fri att själv tolka vad en middag kan vara; Ett socialt experiment, en färgsprakande rit, en magisk cirkusafton, eller en förberedelse inför ett stort jubileum. Ribban ligger just nu högt för vad som kan ske inom ramen för en middagsbjudning på Lilith Performance Studio i höst.

  De inbjudna konstnärerna är:
  Einat Amir (Israel) 22 – 23 september
  Myriam Laplante (Italien) 12-14 oktober
  Odun Orimolade (Nigeria) 24-25 november
  The Icelandic Love Corporation (Island) 14-16 december

  Alla konstnärer som studion samarbetat med sedan 2007 finns väl dokumenterade under arkiv på vår hemsida.

  Varje konstnär kommer hålla 2-3 middagar i en följd.
  Middagarna är öppna för alla i mån av plats.
  Biljetter till middagarna släpps via vårt nyhesbrev och på hemsidan den 21 augusti, 2017.

 • YOU ARE INVITED
  Lilith’s 10th anniversary – a serie of ten unique dinner performances.
  September – December 2017

  The world’s first and only performance studio for visual artists is turning 10 years this fall and is more alive than ever. Since the inception in 2007, Lilith Performance Studio has created over 45 large-scale solo commissions and been engaged in numerous inspiring collaborations and curator missions worldwide.
  Lilith wants to celebrate this with 10 very unique performance dinners of 5 beloved artists from Lilith’s past!
  YOU ARE INVITED!

  Much has changed on the international art scene over the past ten years that Lilith Performance Studio has existed. 2007, performance was a marginal art form; today it is absolutely the hottest and something that all people working in the art field must relate to. The world has finally woken up and realized that we need living art.

  The visual artists Elin Lundgren and Petter Pettersson founded Lilith Performance Studio because they saw that there was an uncharted potential in the field of performance art. They wanted to explore what would come out if visual art performance were given the same production conditions as other performing arts, but with the way of production work from the visual art. Part of the inspiration the got from the way the former Centre for Contemporary Art Rooseum in Malmö worked with major solo exhibitions. Their goal was to compromise as little as possible, and think everything is possible.

  Throughout the years, the audience has gained access to widely different worlds to get acquainted with Lilith’s live works. The studio has been transformed into the smallest details for each new artist’s collaboration. Visitors have experienced: An abstract color explosion where the entire room is embedded in color; An 11 – year old boy who opened and operated an art museum with a staff of 10 children; 100 women made-up with traces and marks of domestic abuse in the middle of the Saturday rush in the city centre of Malmö; A space filled with 10 tons of rubbish where the audience had to walk down along narrow paths; an identical copy of a backyard in Brooklyn where nine unique performance masses were held with about fifty “preachers”; A live horror movie in the beech forest of Skåne; Forty knitters on a sloping floor in a meeting with a death metal band.

  Lilith’s 10th Anniversary Celebration will be a series of performances titled – YOU ARE INVITED, running from September to December, all with the same starting point: An intimate dinner for 150 people. Each artist is completely free to interpret what a dinner may be: A social experiment, a colorful ceremony, a magical circus evening, or a preparation for a big anniversary. The expectations is high for what can happen within the frame of a dinner party offered at Lilith Performance Studio this fall.

  The invited artists are:
  Einat Amir (Israel) – 22-23 September
  Myriam Laplante (Italy) – 12-14 October
  Odun Orimolade (Nigeria) – 24-25 November
  The Icelandic Love Corporation (Iceland) – 14-16 December

  All artists the studio collaborated with since 2007 is all well documented under archives on Lilith’s website.

  Each invited artist will hold 2-3 dinners in a row.
  The dinners are open to everyone, depending on space.
  Tickets will be released in Lilith’s Newsletter and on the website the 21st August 2017.

   Loading